Giữa Đôi Ngả Yêu Thương

Sách-Tài liệu: Giữa Đôi Ngả Yêu Thương PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: CaDe Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: BachvietBooksTừ khóa chính sách: Giữa Đôi Ngả Yêu Thương, giua doi nga yeu thuong, CaDe

sach giua doi nga yeu thuong

GIỮA ĐÔI NGẢ YÊU THƯƠNG

Giữa Đôi Ngả Yêu Thương Thông tin tác giả CaDe Họ tên: Nguyễn Thu QuỳnhBút danh: CaDeSinh năm: 26/12/1992Chòm sao: Ma KếtTốt nghiệp Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyềNSlogan: Đừng chôn cất mình trước tuổi 30!Sách đã xuất bản: Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu (2014)Chúng ta đã đi qua nhau như thế …

Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Liệu điểm dừng chân nào mới gặp yêu thương? Liệu mọi sự chờ đợi có phải sẽ đều mang đến hạnh phúc hay không? “Giữa đôi ngả yêu thương” chính là tuyển tập truyện ngắn mà ở đó, bạn sẽ bắt gặp những thứ cảm xúc phức tạp nhất của một người trẻ, chôn giấu dưới một lớp vỏ mạnh mẽ và cứng cỏi là sự bất cần và muốn nổi loạn.

Để rồi bàng hoàng nhận ra, những người càng cố tỏ ra mạnh mẽ càng là những người dễ cô đơn và dễ bị tổn thương.

Dù là bởi những điều giản đơn nhất.

Chúng ta có thể lãng quên rất nhiều điều trong quá khứ, cũng có thể lướt qua những người đã từng quan trọng nhất, nhưng tuyệt đối đừng lãng quên chính bản thân mình.

Tuyệt đối đừng đánh rơi chính mình trong những tháng ngày lãng đãng mơ hồ, còn bận xuýt xoa những vết thương mà không biết dũng cảm đứng lên, còn bận xuýt xoa những bất an mà không dám trưởng thành, còn sợ đau đớn mà không dám nắm lấy bàn tay giơ ra trước mắt.

Tuổi trẻ chẳng khác nào một giấc mơ, qua một chặng đường lơ lửng sẽ lại gặp tiếp một chặng đường khác chông chênh, mơ hồ.

Chầm chậm từng bước, để không đi lạc, để không bỏ lỡ những “đôi ngả yêu thương”…Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: CaDe Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: BachvietBooks Mã Sản phẩm: 8936041684898 Khối lượng: 242.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 04/02/2015 Số trang: 220

sach huóng dãn thục hiẹn ké toán nhà nuóc và nghiẹp vụ kho bạc (tabmis) - ché dọ kiẻm soát thu chi, thanh toán qua kho bạc và hẹ thóng mục lục ngan sách nhà nuóc mói nhát 2013

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THU CHI, THANH TOÁN QUA KHO BẠC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT 2013

Huóng Dãn Thục Hiẹn Ké Toán Nhà Nuóc Và Nghiẹp Vụ Kho Bạc (TABMIS) – Ché Dọ Kiẻm Soát Thu Chi, Thanh Toán Qua Kho Bạc Và Hẹ Thóng Mục Lục Ngan Sách Nhà Nuóc Mói Nhát 2013 Ke toan nha nuoc ap dung cho He thong thong tin quan ly Ngan sach va nghiep vu Kho bac dong vai tro rat quan trong trong hoat dong cua Kho bac nha nuoc. Boi le day la cong viec thu thap, xu ly, kiem tra, phan tich va cung cap thong tin ve tinh hinh phan bo du toan kinh phi NSNN; tinh hinh thu, chi Ngan sach nha nuoc; cac loai tai san cua nha nuoc do KBNN dang quan ly va cac hoat dong nghiep vu KBNN. Trong thoi gian qua, de giup cong tac ke toan nha nuoc tai Kho bac duoc thuc hien tot va co nghiep vu phu hop voi chuc nang, nhiem vu duoc giao cua tung cap ngan sach, Nha nuoc ta da ban hanh mot so van ban nhu: Thong tu so 08/2013/TT-BTC ngay 10-01-2013 cua Bo tai chinh ve huong dan thuc hien ke toan nha nuoc ap dung cho he thong thong tin quan ly ngan sach va nghiep vu kho bac (TABMIS); Thong tu so 15/2013/TT-BTC ngay 05-02-2013 cua Bo tai chinh ve viec huong dan he thong chi tieu va mau bieu bao cao thong ke su dung tai cac so tai chinh; … Nham giup can bo ke toan va nhung nguoi quan tam thuan tien trong viec ap dung quy dinh cua Nha nuoc ve che do ke toan, he thong tai khoan, bao cao tai chinh tai Kho bac; che do kiem soat, thanh toan cac khoan chi ngan sach; khoa so quyet toan tren TABMIS;…Nha xuat ban tai chinh xin gioi thieu cuon sach: “Huóng Dãn Thục Hiẹn Ké Toán Nhà Nuóc Và Nghiẹp Vụ Kho Bạc (TABMIS) – Ché Dọ Kiẻm Soát Thu Chi, Thanh Toán Qua Kho Bạc Và Hẹ Thóng Mục Lục Ngan Sách Nhà Nuóc Mói Nhát 2013” Noi dung cuon sach gom co cac phan sau: Phan thu nhat. Huóng dãn thục hiẹn ké toán nhà nuóc áp dụng cho Hẹ thóng thong tin quản lý Ngan sách và nghiẹp vụ Kho Bạc Phan thu hai. Huóng dãn thục hiẹn dụ toán thu, chi ngan sách nhà nuóc Phan thu ba. Ché dọ kiẻm soát, thanh toán các khoản chi tièn mạt, tạm úng vón qua kho bạc nhà nuóc Phan thu tu. Quy trình thanh tra ngan sách Phan thu nam. Hẹ thóng mục lục ngan sách Nhà Nuóc (dã duọc sủa dỏi, bỏ sung mói nhát) Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000053939 Khoi luong: 858.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 28 cm Ngay phat hanh: 06/2013 So trang: 424