Giao Dịch Về Quyền Sử Dụng Đất Vô Hiệu – Pháp Luật & Thực Tiễn Xét Xử

Sách-Tài liệu: Giao Dịch Về Quyền Sử Dụng Đất Vô Hiệu – Pháp Luật & Thực Tiễn Xét Xử PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: TS. Thẩm Phán Nguyễn Văn Cường, TS. Nguyễn Minh Hằng Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền ThôngTừ khóa chính sách: Giao Dịch Về Quyền Sử Dụng Đất Vô Hiệu – Pháp Luật & Thực Tiễn Xét Xử, giao dich ve quyen su dung dat vo hieu – phap luat & thuc tien xet xu, TS. Thẩm Phán Nguyễn Văn Cường, TS. Nguyễn Minh Hằng

sach giao dich ve quyen su dung dat vo hieu - phap luat & thuc tien xet xu

GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU – PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN XÉT XỬ

Giao Dịch Về Quyền Sử Dụng Đất Vô Hiệu – Pháp Luật & Thực Tiễn Xét Xử Thông tin tác giả TS.

Thẩm Phán Nguyễn Văn Cường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS.

Nguyễn Minh Hằng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giao Dịch Về Quyền Sử Dụng Đất Vô Hiệu – Pháp Luật & Thực Tiễn Xét Xử Nội dung sách được trình bày trong 2 phần: Phần 1: Pháp luật điều chỉnh giao dịch dân sự nói chung và giao dịch quyền sử dụng đất vô hiệu: trình bày cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật thực định, bình luận và đánh giá hiệu quả của những quy định pháp luật hiện hành và việc giải quyết hậu quả pháp lý nhằm rút ra những bài học thiết thực cho việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến các giao dịch về quyền sử dụng đất.

Phần 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất vô hiệu: Tập hợp các vụ án điển hình liên quan đến các hợp đồng phổ biến và thông dụng nhất đối với giao dịch về quyền sử dụng đất được tiếp cận dưới góc độ cẩm nang tra cứu và tìm kiếm luật nội dung tham chiếu để giải quyết tranh chấp; Bản án và bình luận bản án với những đánh giá khoa học về những sai sót trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu của Tòa án nhân dân các cấp.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: TS.

Thẩm Phán Nguyễn Văn Cường , TS.

Nguyễn Minh Hằng Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền Thông Mã Sản phẩm: 8935217100576 Khối lượng: 440.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 11/2011 Số trang: 348

sach giao trình tài chính doanh nghiẹp - phàn 1

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – PHẦN 1

Giao Trình Tài Chính Doanh Nghiẹp – Phàn 1 Mon hoc Tai chinh doanh nghiep co vai tro quan trong trong viec nang cao hieu qua hoat dong cua doanh nghiep, nhat la hieu qua dau tu, bao gom dau tu dai han; dau tu ngan han va hieu qua huy dong von tren thi truong tai chinh trong va ngoai nuoc,… nham tang doanh loi, tang gia tri doanh nghiep va nang cao kha nang canh tranh cua doanh nghiep trong tien trinh hoi nhap kinh te quoc te. De dap ung yeu cau nghien cuu, hoc tap mon hoc quan trong nay. Nhom bien soan chung toi, giang vien Khoa Tai Chinh Ngan Hang truong Dai Hoc Cong Nghiep TP. Ho Chi Minh, gom: 1. TS. Nguyen Trung Truc (chu bien) 2. Th.S. Pham Thi Phuong Loan 3. Th.S. Nguyen Thi Bich Thao 4. Th.S. Lai Cao Mai Phuong Tren co so nhung kinh nghiem duoc duc ket ra trong thuc te o cac doanh nghiep, ket hop voi qua trinh giang day va tham khao cac giao trinh, tai lieu trong va ngoai nuoc, chung toi da he thong lai va bien soan quyen “Giao trinh Tai Chinh Doanh Nghiep Phan 1” voi noi dung suc tich, don gian, de hieu, co cap nhat va cai tien noi dung quan tri tai chinh theo xu huong hoi nhap Kinh te quoc te. Ngoai muc tieu dap ung yeu cau trang bi kien thuc nen tang ve Tai chinh Doanh Nghiep cho sinh vien nganh Tai chinh – Ngan hang va cac khoi nganh kinh te khac co lien quan, “Giao trinh Tai Chinh Doanh Nghiep Phan 1” con co the dap ung cho cac ban doc co nhu cau tham khao cac van de co lien quan den Tai chinh cua doanh nghiep. Trong giao trinh ngoai phan ly thuyet, chung toi dua vao cac vi du va bai tap mang tinh tinh huong de giup sinh vien va ban doc co the noi ket va van dung ly thuyet vao thuc tien mot cach cu the, tu do co the hieu ro duoc y nghia thuc tien cua tung thanh to trong tung cong thuc cua moi phan ly thuyet. Nhom tac gia xin tran trong gioi thieu den ban doc, quy thay co, cung cac ban sinh vien quyen “Giao trinh Tai Chinh Doanh Nghiep Phan 1” voi bo cuc nhu sau: ¨ Chuong 1: Tong quan ve Tai chinh doanh nghiep ¨ Chuong 2: Gia tri tien te theo thoi gian ¨ Chuong 3: Loi nhuan va rui ro ¨ Chuong 4: Mo hinh can bang tren thi truong von ¨ Chuong 5: Dinh gia chung khoan. ¨ Chuong 6: Chi phi su dung von trong doanh nghiep ¨ Chuong 7: Dau tu tai san dai han Giao trinh se khong tranh khoi nhung khiem khuyet va sai sot, rat mong nhan duoc su gop y tu quy doc gia, quy thay co va cac ban sinh vien de nhom tac gia rut kinh nghiem va hoan thien hon trong lan tai ban sau. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Kinh Te TP.HCM Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2040080000314 Khoi luong: 506.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2013 So trang: 396