Eq – Iq Thám Tử Trẻ Trổ Tài

Sách-Tài liệu: EQ – IQ Thám Tử Trẻ Trổ Tài PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Tân Quỳnh Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: EQ – IQ Thám Tử Trẻ Trổ Tài, eq – iq tham tu tre tro tai, Tân Quỳnh

sach eq - iq tham tu tre tro tai

EQ – IQ THÁM TỬ TRẺ TRỔ TÀI

EQ – IQ Thám Tử Trẻ Trổ Tài Thông tin tác giả Tân Quỳnh Tân Quỳnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Tự tố cáo bằng gõ nhịp Theo tranh danh họa, không tìm ra kẻ trộm Chữ cái đang viết dở Bí mật ở những đôi giầy Chuyến du lịch định mệnh Tên trộm nghiệp dư Muỗi phá án Số phận của viên kim cương … Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Tân Quỳnh Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935077002058 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2008 Số trang: 240

sach tap doan kinh te - ly luan va kinh nghiem quoc te ung dung vao viet nam

TẬP ĐOÀN KINH TẾ – LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ ỨNG DỤNG VÀO VIỆT NAM

Tap Doan Kinh Te – Ly Luan Va Kinh Nghiem Quoc Te Ung Dung Vao Viet Nam Thong tin tac gia Tran Tien Cuong Tran Tien Cuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tap Doan Kinh Te – Ly Luan Va Kinh Nghiem Quoc Te Ung Dung Vao Viet Nam: Noi dung: Phan 1: Quan niem va dac diem cua tap doan kinh te Chuong 1:Quan niem ve tap doan kinh te Chuong 2: Dac diem cua tap doan kinh te Chuong 3: Vai tro cua tap doan kinh te. Phan 2: Hinh thanh va phat trien tap doan kinh te Chuong1: Phuong thuc hinh thanh va phat trien tap doan kinh te Chuong 2: Nguyen tac hinh thanh va phat trien tap doan kinh te Chuong 3: Dieu kien hinh thanh tap doan kinh te. Phan 3: Mo hinh to chuc tap doan kinh te Chuong 1: Mo hinh tap doan kinh te theo cau truc nhat nguyen va tap trung quyen luc Chuong 2: Mo hinh tap doan kinh te theo cau truc holding Chuong 3: Mo hinh tap doan kinh te theo cau truc hon hop Chuong 4: Tap doan kinh te theo cau truc so huu Chuong 5: Tap doan kinh te theo dang lien ket. Phan 4: Mo hinh quan ly Chuong 1: Mot so mo hinh to chuc quan ly Chuong 2: Bo may quan ly Chuong 3: Bo may giam sat Chuong 4: Bo may dieu hanh. Phan 5: Quan he trong noi bo tap doan kinh te Chuong1: Quan he giao dich kinh doanh Chuong 2: Quan he ve tai chinh Chuong 3: Quan he ve dau tu Chuong 4: Trao doi thong tin Chuong 5: Nhan su trong tap doan Chuong 6: Quyen tai san va quan ly kinh doanh Chuong 7: Phan chia loi ich ben trong tap doan Chuong 8: Co che trach nhiem Chuong 9: Bao cao tai chinh hop nhat Chuong 10: Co che khuyen khich ket qua hoat dong Chuong 11: Ket nap, sap nhap thanh vien moi Chuong 12: Van hoa tap doan Chuong 13: Thuong hieu tap doan kinh te. Phan 6: Mot so tap doan kinh te tren the gioi Phan 7: Mot so tap doan kinh te tren the gioi Chuong1: Tap doan thiet ke kien truc hien dai Thuong Hai Trung Quoc Chuong 2: Tap doan Thiet bi Van tai COMIC Trung Quoc Chuong 3: Tap doan Thiet bi am nhac PDQ Trung Quoc Chuong 4: Tap doan Xi mang SIAM Thai Lan Chuong 5: Tap doan BOUYGUES Phap Chuong 6: Tap doan Khazanah Malaysia. Phan 8: Co hoi co cau lai tong cong ty theo mo hinh tap doan kinh te Chuong 1: Tinh hinh hoat dong cua cac tong cong ty Chuong 2: Kha nang va trien vong phat trien tong cong ty thanh tap doan kinh te. Phan 9 : Thach thuc va tro ngai doi voi viec chuyen doi cac tong cong ty sang mo hinh tap doan kinh te Chuong 1: Quy mo va trinh do tich tu von Chuong 2: Chuyen mon hoa va hop tac, lien ket kinh doanh Chuong 3: Quan he voi Nha nuoc Chuong 4: Co che chinh sach phat trien tong cong ty theo huong tap doan. Phan 10: Cach tiep can va phuong thuc hinh thanh, phat trien tap doan kinh te Chuong 1: Muc tieu chuyen doi va co cau lai tong cong ty Chuong 2: Co cau tap doan kinh te Chuong 3: Co che quan ly cua tap doan kinh te Chuong 4: Giai phap chinh sach trong phat trien tap doan kinh te Chuong 5: Quan diem xay dung va giai phap to chuc tong cong ty theo de an tap doan kinh te. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Tien Cuong Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 450.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2005 So trang: 154