DướI Lá Cờ Vẻ Vang CủA ĐảNg Vì ĐộC LậP, Tự Do Vì Chủ NghĩA Xã HộI – TiếN Lên GiàNh NhữNg ThắNg LợI MớI

Sách-Tài liệu: Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Đảng Vì Độc Lập, Tự Do Vì Chủ NGhĩa Xã Hội – Tiến Lên Giành Những Thắng Lợi Mới PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Duẩn Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: NXBTH TPHCMTừ khóa chính sách: Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Đảng Vì Độc Lập, Tự Do Vì Chủ NGhĩa Xã Hội – Tiến Lên Giành Những Thắng Lợi Mới, duoi la co ve vang cua dang vi doc lap tu do vi chu nghia xa hoi – tien len gianh nhung thang loi moi, Lê Duẩn

sach duói lá cò vẻ vang của dảng vì dọc lạp, tụ do vì chủ nghĩa xã họi - tién len giành nhũng tháng lọi mói

DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG VÌ ĐỘC LẬP, TỰ DO VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – TIẾN LÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỚI

Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Đảng Vì Độc Lập, Tự Do Vì Chủ NGhĩa Xã Hội – Tiến Lên Giành Những Thắng Lợi Mới Thông tin tác giả Lê Duẩn Lê Duẩn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Đảng Vì Độc Lập, Tự Do Vì Chủ NGhĩa Xã Hội – Tiến Lên Giành Những Thắng Lợi Mới Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã phát biểu một bài lấy đầu đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới.

Đây là một tác phẩm có tầm quan trọng rất lớn, có tính chất tổng kết lý luận và thực tiễn rất cơ bản, hướng dẫn toàn Đảng, toàn dân ta vươn lên đạt những thắng lợi mới cho sự nghiệp cách mạng.

Trong phần I của tác phẩm, đồng chí Lê Duẩn nêu lên những kinh nghiệm cơ bản nhất của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Từ 1930, Đảng ta mới thành lập đã phải lao ngay vào những trận chiến đấu quyết liệt với quân thù.

Từ đó đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân xâm lược Pháp thắng lợi, Đảng ta đã giải quyết rất đúng đắn và sáng tạo những vấn đề rất cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và có nhiều kinh nghiệm vô cùng quý báu.

Những kinh nghiệm này lại được sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của cả nước, đặc biệt là của cách mạng miền Nam phát triển đến mức rất cao trong những điều kiện mới và nhất định đưa nhân dân miền Nam đến chiến thắng hoàn toàn bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai.

Trong phần II, đồng chí Lê Duẩn nói đến những vấn đề về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Về mặt này, trải qua khoảng hơn mười năm hoạt động, trong đó có 4 năm phải chống chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của đế quốc Mỹ, với sự già dặn của mình, nắm chắc tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm chắc tình hình, đặc điểm cách mạng Việt Nam, với tinh thần độc lập tự chủ, Đảng đã vạch rõ cho toàn dân thấy phải làm gì và phải làm như thế nào để có thể ngày càng tiến mạnh trên con đường phồn vinh, hạnh phúc của chủ nghĩa xã hội.

Trong tác phẩm, đồng chí Lê Duẩn đã phân tích quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta, đã đi đến một kết luận bao quát: “… ra sức tăng cường chuyên chính vô sản, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò tổ chức và quản lý của Nhà nước và tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng lao động nhằm thực hiện thắng lợi ba cuộc cách mạng, trong đó cách mạng kỹ thuật là then chốt, là phương hướng cơ bản có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, là nội dung tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa ở nước ta”.

Đồng chí còn cụ thể hóa đường lối phát triển nền kinh tế miền Bắc trong bước đi ban đầu là: “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; xây dựng kinh tế trung ương đồng thời phát triển kinh tế địa phương”.

Trong phần III của tác phẩm, đồng chí Lê Duẩn trình bày những vấn đề rất cơ bản, rất cấp thiết hiện nay của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng – người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Qua những thử thách gay go nhất với đế quốc, qua những trận chiến đấu quyết liệt nhất trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã được tôi luyện nhiều và đã có nhiều kinh nghiệm về xây dựng Đảng.

Ở đây, đồng chí Lê Duẩn nêu lên những vấn đề lớn nhất gắn liền với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay nhằm làm cho các cấp bộ Đảng, đảng viên phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cách mạng như: nâng cao chất lượng đảng bộ và chi bộ cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, xây dựng, bồi dưỡng và rèn luyện một đội ngũ cán bộ của Đảng vững mạnh về mọi mặt, củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí của Đảng.

Đối với nhiệm vụ quốc tế, đồng chí Lê Duẩn đặc biệt nhấn mạnh: Đảng ta và nhân dân ta rất đáng tự hào về những đóng góp của mình đối với sự nghiệp cách mạng thế giới.

Đảng ta cố gắng nắm vững đường lối chủ nghĩa Mác – Lênin góp sức tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Dựa trên cơ sở nắm vững tinh thần lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm vững tình hình cụ thể các mặt của cách mạng Việt Nam, trên những kinh nghiệm vận động cách mạng của toàn Đảng từ trước đến nay, đồng chí Lê Duẩn đã phân tích rất khoa học, rất sâu sắc những vấn đề được đề cập đến và đã nêu lên thành những tổng kết lý luận, những chân lý phổ biến của lý luận cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm quan trọng này không những có ý nghĩa to lớn về mặt đúc kết kinh nghiệm cách mạng Việt Nam từ trước đến nay và nâng nó lên thành lý luận, mà còn có ý nghĩa thực tiễn sắc bén là vạch rõ con đường cách mạng tiến lên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội cho toàn Đảng và toàn dân ta.

Lịch sử 83 năm qua của Đảng ta chứng minh rằng có đường lối chính trị và tổ chức đúng đắn của Đảng thì cách mạng liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Với truyền thống anh hùng của Đảng ta và dân tộc ta, với lý luận và đường lối khoa học và sáng tạo của Đảng được trình bày một cách đặc sắc trong tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, chúng ta đã giành được thắng lợi huy hoàng và vĩ đại trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, trải qua bao sóng gió, Đảng vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo cách mạng nước ta đạt được những thành tựu mới, không ngừng nâng cao thế và lực của đất nước.

Trên bước đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, nhiều vấn đề được Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày trong tác phẩm này như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng củng cố và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tăng cường đoàn kết… đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Do đó, việc học tập tác phẩm này sẽ giúp cho mỗi chúng ta trau dồi hiểu biết sâu hơn về lý luận, phát huy năng lực công tác, củng cố và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết trên cơ sở nhất trí vững chắc về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên tinh thần đó, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới của Tổng Bí thư Lê Duẩn đến đông đảo đồng chí, đồng bào cả nước.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Duẩn Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: NXBTH TPHCM Mã Sản phẩm: 9786045805220 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2013 Số trang: 208

sach nhung cau chuyen giao duc - hay nghe to noi het da

NHỮNG CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC – HÃY NGHE TỚ NÓI HẾT ĐÃ

Nhung Cau Chuyen Giao Duc – Hay Nghe To Noi Het Da Thong tin tac gia Nhat Linh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Doi voi cac ban nho, the gioi xung quanh that thu vi, moi la voi nhieu dieu de kham pha. Nhung cau hoi luon nay ra trong dau va du chua tim duoc ra ngay cau tra loi, cac ban cung dung voi nan chi, hay kien nhan tim hieu, de kich thich oc tim toi, sang tao, khoi day cam xuc va long tin cua minh vao the gioi xung quanh. Voi hinh anh minh hoa xinh xan, noi dung ngan gon va don gian, tap sach Nhung cau chuyen giao duc se giup boi duong tham my van hoc cho cac em thieu nhi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhat Linh Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Tan Viet Ma San pham: 8935210219916 Khoi luong: 154.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2017 So trang: 64