Dựng Phim Với Windows Movie Maker

Sách-Tài liệu: Dựng Phim với Windows Movie Maker PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phan Thị Diệu Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất ViệtTừ khóa chính sách: Dựng Phim với Windows Movie Maker, dung phim voi windows movie maker, Phan Thị Diệu

sach dung phim voi windows movie maker

DỰNG PHIM VỚI WINDOWS MOVIE MAKER

Dựng Phim với Windows Movie Maker Thông tin tác giả Phan Thị Diệu Phan Thị Diệu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dựng Phim với Windows Movie Maker hướng dẫn chi tiết các thao tác bằng hình ảnh cụ thể cũng như hỗ trợ bạn từ việc thu thập tư liệu, dựng phim đến việc hoàn tất bộ phim để tặng người thân, lưu trữ trên máy tính, đưa lên web hay xem trên các đầu máy dân dụng.

Mục Lục: CHƯƠNG 1: NHỮNG YẾU TỐ HỖ TRỢ ĐỂ DỰNG PHIM 1.

Chuẩn bị ý tưởng.

2.

Yêu cầu cấu hình máy.

3.

Các tập tin hỗ trợ.

CHƯƠNG 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS MOVIE MAKER 1.

Giới thiệu chung.

2.

Các thanh chức năng trong Windows Movie Maker.

3.

Các khung dựng phim trong Windows Movie Maker.

4.

Màn hình.

5.

Storyboard và Timeline.

CHƯƠNG 3: DỰNG PHIM VỚI WINDOWS MOVIE MAKER 1.

Thu ghi hình ảnh, âm thanh.

1.1 Thu hình.

1.2 Bổ sung Video.

1.3 Bổ sung hình ảnh tĩnh.

1.4 Bổ sung âm thanh.

2.

Dựng phim.

2.1 Dựng kịch bản.

2.2 Tạo hiệu ứng chuyển cảnh.

2.3 Tạo hiệu ứng video.

2.4 Làm tiêu đề cho phim.

CHƯƠNG 4: HOÀN THÀNH BỘ PHIM 1.

Lưu trữ kịch bản.

1.1 Lưu trên máy tính.

1.2 Lưu và gửi nhanh qua e-mail.

1.3 Lưu và gửi phim lên web.

2.

Bảng phụ lục các phím tắt.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phan Thị Diệu Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất Việt Khối lượng: 100.00 gam Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 32

sach bé tạp vẽ và to màu - màu sáp

BÉ TẬP VẼ VÀ TÔ MÀU – MÀU SÁP

Bé Tạp Vẽ Và To Màu – Màu Sáp Thong tin tac gia Hs Gia Bao Hs Gia Bao Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bé Tạp Vẽ Và To Màu – Màu Sáp Nọi dung sách phong phú, sinh dọng, phong cách da dạng, tùng buóc mọt lạp dàn ý, các buóc phan tích và huóng dãn phuong pháp kỹ thuạt dèu duọc tién hành theo hẹ thóng huán luyẹn, dẽ học dẽ vẽ, là tài liẹu giảng dạy mãu mục dẻ thiéu nhi học vẽ. Bọ tài liẹu giảng dạy này chủ yé giảng dạy nhạn thúc màu sác sẽ can bản và vạn dụng to màu sáp, bút màu, màu nuóc, dén phuong pháp họi họa tỏng họp. Huóng dãn trẻ học cách nhạn thúc họi họa và phuong pháp kỹ thuạt, mà còn thong qua viẹc thuỏng thúc các tác phảm của tác giả nỏi tiéng và thuỏng thúc các tác phảm của học sinh nuóc ngoài dẻ nang cao tính thảm mỹ, khả nang thuỏng thúc, trí tuỏng tuọng và khả nang sáng tạo của trẻ. Bé Tạp Vẽ Và To Màu – Màu Sáp lĩnh họi nièm vào họi họa, dòng thòi chúc các bạn truỏng thành hon trong cung diẹn nghẹ thuạt tót dẹp này nhé! Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hs Gia Bao Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Duc Tai Ma San pham: 8936044311210 Khoi luong: 176.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 27 cm Ngay phat hanh: 2013 So trang: 80