Đừng Nói Không Với Cuộc Sống – Các Bài Học Hướng Dẫn Và Gợi Ý

Sách-Tài liệu: Đừng Nói Không Với Cuộc Sống – Các Bài Học Hướng Dẫn Và Gợi Ý PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Rakesh K.Mittal Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Đừng Nói Không Với Cuộc Sống – Các Bài Học Hướng Dẫn Và Gợi Ý, dung noi khong voi cuoc song – cac bai hoc huong dan va goi y, Rakesh K.Mittal

sach dung noi khong voi cuoc song - cac bai hoc huong dan va goi y

ĐỪNG NÓI KHÔNG VỚI CUỘC SỐNG – CÁC BÀI HỌC HƯỚNG DẪN VÀ GỢI Ý

Đừng Nói Không Với Cuộc Sống – Các Bài Học Hướng Dẫn Và Gợi Ý Thông tin tác giả Rakesh K.Mittal Rakesh K.Mittal Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đừng Nói Không Với Cuộc Sống – Các Bài Học Hướng Dẫn Và Gợi Ý: Đời người thật quý giá, nhất là đối với những người đi tìm hạnh phúc.

Mỗi người, ai cũng có những cái xấu và cái tốt.

Có lẽ cả hai thứ đó tồn tại song song nhau trong con người và nó tạo nên kịch tính cho cuộc sống.

Một số người nhận thấy rằng trong chữ đời có chữ nếu.

Tuy nhiên, phải nhìn cuộc sống một cách tổng thể mới có được kết luận đúng đắn.

Chúng ta phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào? Nội dung quyển sách sẽ giới thiệu cho bạn cách nhìn nhận cuộc sống qua chính kinh nghiệm của tác giả.

Theo ông, suy nghĩ của con người rất mạnh mẽ khi phủ nhận và chấp nhận.

Điều này nghĩa là khi ta có cảm tình với một tình huống nào đó thì ta sẽ dễ chấp nhận tình huống đó.

Ngược lại, nếu ban đầu ta đã có ác cảm thì ta sẽ dễ dàng phủ nhận sự việc.

Vì thế quyển sách này sẽ giúp bạn củng cố tư tưởng của mình để có cái nhìn đúng đắn, công bằng và chính xác dựa vào kinh nghiệm quí báu mà tác giả đã trải qua.

Mục lục: Lời tựa Lời cầu nguyện Tại sao phải là người tốt Sự chính trực là một trạng thái của tư tưởng Học cách tin tưởng Khi những việc xấu xảy ra cho người tốt Có đủ thời gian Không có sự thiếu thốn về tiến bạc Khi bạn không đồng ý Tạo nên một thế giới tốt đẹp của chính bạn Chúng ta có được những gì mình ước muốn Nhỏ là đẹp Tất cả chúng ta là những đầy tớ Lập kế hoạch cho bến đỗ của bạn Suy nghĩ tích cực ………..

Mời các bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Rakesh K.Mittal Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072814281 Khối lượng: 240.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 03/2007 Số trang: 232

sach tin hoc ung dung trong nganh nong nghiep

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Tin Hoc Ung Dung Trong Nganh Nong Nghiep Thong tin tac gia PGS. TS. Nguyen Hai Thanh PGS. TS. Nguyen Hai Thanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Van de dao tao, nghien cuu va ung dung tin hoc co mot tam quan trong dac biet cho viec phat trien nhan luc, khoa hoc – ki thuat va kinh te – xa hoi. Viet Nam la mot nuoc co tren 70% dan so lam nong nghiep, vi vay ung dung tin hoc va cong nghe thong tin co mot vai tro to lon trong cong cuoc cong nghiep hoa-hien dai hoa nong nghiep va nong thon. Cac linh vuc uu tien phat trien trong giai doan hien nay bao gom nong nghiep, cong nghe sinh hoc, tu dong hoa va tin hoc – cong nghe thong tin. Tat ca cac linh vuc nay lien quan voi nhau rat chat che trong su phat trien cua dat nuoc ta va dac biet la trong su nghiep xay dung mot nen nong nghiep phat trien ben vung, mot nong thon Viet Nam giau co va tuoi dep. Chi thi 58-CT/TW cua Ban chap hanh Trung uong ve day manh va phat trien cong nghe thong tin phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc khang dinh: “Can khan truong xay dung cac chuong trinh ung dung va phat trien cong nghe thong tin, ket hop cong nghe thong tin voi cong nghe sinh hoc de phuc vu cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon, dac biet gop phan xoa doi giam ngheo va thuc day phat trien vung sau, vung xa”, tiep tuc “day manh viec dao tao va su dung nguon nhan luc cho ung dung va phat trien cong nghe thong tin”. Voi vai tro mot truong dai hoc duoc thanh lap som nhat trong cac truong dai hoc khoi nong – lam – ngu nghiep, voi su nhan thuc nhung tiem nang to lon ma tin hoc va cong nghe thong tin co the mang lai, Truong Dai Hoc Nong nghiep I Ha Noi dang phat dau dat chat luong dao tao tin hoc dai cuong va tin hoc chuyen nganh ngay cang cao hon, tang cuong ung dung tin hoc va cong nghe thong tin trong giang day, trien khai cac de tai nghien cuu khoa hoc ung dung toan – tin va cong nghe thong tin trong linh vuc nong nghiep. Khi diem lai mot so net ve ung dung tin hoc trong dao tao va nghien cuu khoa hoc nong nghiep tai Truong Dai hoc Nong Nghiep I Ha Noi, co the ghi nhan mot su kien dac biet: day chinh la noi tiep nhan chiec may tinh thu ba tren mien Bac (do Cuba trao tang nam 1981), la mot trong cac dia diem duoc trang diem duoc trang bi trung tam may tinh hien dai som nhat tren mien Bac (thang 8 nam 1982). Trong giai doan hien nay, cung voi cac truong dai hoc va cao dang, cac vien nghien cuu khoa hoc trong linh vuc nong – lam – ngu nghiep, Truong Dai hoc Nong nghiep I Ha Noi dang trien khai nhieu ung dung cua tin hoc trong dao tao va nghien cuu khoa hoc nhu: – Ung dung cac phan mem thong ke san co, tu nhung phan mem thong dung nhu Excel den chuong trinh tinh toan thong ke lon va ung dung chuyen sau, vao thong ke sinh hoc – nong nghiep nhu SPSS, Minitab, Genstat, Irristat, Statgraf. – Su dung cac phan mem Frontier, Limdep, Lingo phuc vu phan tich cac so lieu kinh te nong nghiep va khuyen nong va nhieu phan mem chuyen dung khac cho cac linh vuc chon tao giong, sinh thai moi truong. – Thiet lap mo hinh, xay dung quy trinh tinh toan, thiet ke va cai dat he chuong trinh may tinh cho cac mo hinh toi uu tro giup quyet dinh, cac mo hinh dieu khien nham giai quyet cac van de phat sinh trong quy hoach su dung dat, quy hoach vung kinh te nong nghiep va kinh te nong ho, tu dong hoa va thiet ke may nong nghiep. – Ung dung cong nghe GIS (Geographical Information Sytem), mot cong nghe ket hop giua cong nghe vien tham, trong xay dung he co so du lieu va quan ly tai nguyen nong nghiep. – Buoc dau nghien cuu ap dung cong nghe tin sinh hoc trong chon tao giong, di truyen hoc vao linh vuc trong trot, chan nuoi. – Khai thac mang thong tin noi bo, thu vien dien tu va Internet nham xay dung va quan ly he thong co so du lieu ve thong tin khoa hoc nong nghiep phuc vu dao tao va nghien cuu, trien khai cac de tai nghien cuu va ung dung tin hoc trong doi moi phuong phap day va hoc. – Day manh chat luong dao tao sinh vien nganh Tin hoc thong qua viec tung buoc xay dung he giao trinh chuan chuyen nganh dinh huong vao cac de tai ung dung tin hoc trong nong nghiep, xay dung cac giao trinh tin hoc chuyen nganh cho cac chuyen nganh nong nghiep o tat ca cac bac hoc. Cuon sach nay duoc viet ra voi nhung muc dich cu the. Cuon sach bao gom mot so cong trinh va de tai nghien cuu khoa hoc o nhieu muc do khac nhau duoc tien hanh trong thoi gian gan day trong viec giang day va ung dung tin hoc trong linh vuc nong nghiep. Tuy chua the nao bao quat het cac van de ung dung tin hoc trong nong nghiep, nhung day co the la mot so huong nghien cuu can duoc tiep tuc duoc day manh trong thoi gian toi trong cac truong dai hoc, cao dang, cac vien nghien cuu khoa hoc va ung dung trong cac linh vuc nong nghiep. Muc luc: Loi noi dau Muc luc Chuong I. Xu ly so lieu trong thong ke sinh hoc va nong nghiep Chuong II. Mot so mo hinh va phan mem toi uu ung dung trong nong nghiep Chuong III. He thong thong tin dia ly va ung dung trong danh gia tai nguyen dat nong nghiep Chuong IV. Vien tham trong nong nghiep Chuong V. Ung dung tin hoc trong tu dong hoa mot qua trinh san xuat nong nghiep Chuong VI. Tin sinh hoc cai thien di truyen nong nghiep Chuong VII. Internet va cac dich vu thong tin nong nghiep Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS. TS. Nguyen Hai Thanh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048951484 Khoi luong: 610.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2005 So trang: 501