đau đớn và nguy hiểm không kém vật lộn với sóng gió đại dương.