Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo

Sách-Tài liệu: Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo (Tái Bản 2017) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Roger Von Oech Người dịch: Quỳnh Chi Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo (Tái Bản 2017), cu danh thuc tinh tri sang tao tai ban 2017, Roger Von Oech, Quỳnh Chi

sach cu danh thuc tinh tri sang tao (tai ban 2017)

CÚ ĐÁNH THỨC TỈNH TRÍ SÁNG TẠO (TÁI BẢN 2017)

Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo (Tái Bản 2017) Thông tin tác giả Roger Von Oech Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tất cả chúng ta, ai cũng làm việc cần cù và rất muốn có được những ý tưởng sáng tạo.

Đôi khi chúng ta tự hỏi, vì sao mình không có được những thành công rực rỡ như Leonardo da Vinci, Thomas Edison…Không phải chúng ta quá kém cỏi, mà thực tế, có 10 “ổ khóa trí tuệ” thường dẫn dắt, giam hãm chúng ta theo những lối mòn, trong những khuôn mẫu.

Vì thế, nhiều khi cần có những “cú đánh” để thức tỉnh sự sáng tạo trong mỗi con người.

Đó là thông điệp quý báu mà tác giả cuốn sách này, Tiến sĩ Roger von Oech, muốn gửi đến chúng ta.

Roger von Oech là người sáng lập và chủ tịch công ty Tư vấn Sáng tạo ở Menlo Park, bang California (Mỹ).

Ông là một chuyên gia xuất sắc trong việc khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người.

Các công trình để đời của ông bao gồm bốn cuốn sách về sáng tạo và một số công cụ để phát triển tư duy sáng tạo như: Bộ bài cú đánh sáng tạo, Bộ bài đổi mới và Quà bóng đánh thức sáng tạo…Ông đã và đang làm cố vấn cho rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tổ chức, thậm chí cả cơ quan tình báo, để giúp họ khơi dậy và phát huy sự sáng tạo của các nhân viên, đặc biệt là những khi cần cải cách, đổi mới.

Theo tác giả, cần phải thay đổi lối tư duy đã sáo mòn, cần tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ và bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Bằng các chiến lược tư duy – đôi khi đơn giản đến không ngờ mà chính các vĩ nhân cũng thường sử dụng – nhưng lại vô cùng hiệu quả, chắc chắn bạn sẽ tìm được điều gì đó khác biệt.

Các chiến lược đó là: Không hài lòng với chỉ một câu trả lời, mà phải tìm ra câu trả lời thứ hai, thứ ba.

Xem xét những điều nghịch lý, đặt ra và trả lời câu hỏi: “Nếu…thì sao?”.

Chọn những viên đá đặt chân, hãy vui đùa với các ý tưởng, bắt chước một anh hề, thậm chí học cách tư duy của một đứa trẻ…Sử dụng văn phong thỏai mái như chuyện trò, tâm tình cùng độc giả, tác giả trình bày các vấn đề cách logic, với những giải thích kỹ càng, lập luận sắc sảo, ông đã dẫn dắt độc giả bước vào một khung trời tri thức thật mới lạ và hấp dẫn.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Roger Von Oech Người dịch: Quỳnh Chi Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251407433 Khối lượng: 352.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2017 Số trang: 320

sach he thong hoa nhung huong dan moi nhat ve ngan hang - tai chinh - chung khoan - bao hiem (ban hanh nam 2007)

HỆ THỐNG HOÁ NHỮNG HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH – CHỨNG KHOÁN – BẢO HIỂM (BAN HÀNH NĂM 2007)

He Thong Hoa Nhung Huong Dan Moi Nhat Ve Ngan Hang – Tai Chinh – Chung khoan – Bao Hiem (Ban Hanh Nam 2007) Vua qua, Quoc hoi, Chinh phu, cac Bo, Ban, Nganh da ban hanh nhieu huong dan moi ve to chuc, hoat dong va quan ly he thong Ngan hang – Tai Chinh – Chung khoan – Bao hiem. Cuon sach “He Thong Hoa Nhung Huong Dan Moi Nhat Ve Ngan Hang – Tai Chinh – Chung khoan – Bao Hiem (Ban Hanh Nam 2007)” duoc bien soan nham giup ban doc tim hieu ve linh vuc nay. Cuon sach bao gom mot so noi dung: – Nhung bai viet, chi dao ve nang cao hieu qua hoat dong Ngan hang – tai chinh – chung khoan – bao hiem trong dieu kien hien nay. – Huong dan ve quan ly, thanh toan von dau tu, von su nghiep co tinh chat dau tu thuoc nguon von ngan sach nha nuoc. – Huong dan qui che tai chinh cua cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien thuoc so huu nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri – xa hoi – Quy che hach toan ghi thu, chi ngan sach nha nuoc doi voi cac khoan vay va vien tro nuoc ngoai cua Chinh Phu. – Ve viec nha dau tu nuoc ngoai mua co phan cua ngan hang thuong mai VN. – Ban hanh qui che nghiep vu mo – Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat kinh doanh bao hiem – Quy dinh che do tai chinh doi voi doanh nghiep bao hiem va doanh nghiep moi gioi bao hiem. Muc luc: Phan thu nhat: Nhung phuong huong, chi dao ve nang cao hieu qua hoat dong ngan hang – tai chinh – chung khoan – bao hiem trong dieu kien hien nay Ket luan cua thu tuong chinh phu tai cuoc hop thuong truc chinh phu ve co phan hoa cac ngan hang thuong mai nha nuoc (van ban so 03/TB-VPCP ngay 04-01-2007 cua van phong chinh phu) Ket luan cua thu tuong chinh phu Nguyen Tan Dung tai hoi nghi trien khai nhiem vu ke hoach va ngan sach nha nuoc nam 2007 (thong bao so 19/TB-VPCP ngay 26-01-2007 cua van phong chinh phu) Y kien ket luan cua thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ve tang cuong quan ly giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan (thong bao so 20/TB-VPCP ngay 29-01-2007 cua van phong chinh phu) …… Phan thu hai: He thong hoa cac van ban phap luat moi ban hanh ve to chuc va hoat dong tai chinh – ngan hang – bao hiem – chung khoan I. Cac van ban phap luat moi ban hanh ve to chuc va hoat dong tai chinh Nghi dinh so 27/2007/ND-CP ngay 23-02-2007 cua chinh phu ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh Quyet dinh so 33/2007/QD-BTC ngay 15-05-2007 cua Bo Tai chinh ve viec ban hanh “quy che kiem soat chat luong dich vu ke toan, kiem toan” Thong tu so 01/2007/TT-BTC ngay 02-01-2007 cua Bo Tai chinh huong dan xet duyet, tham dinh va thong bao quyet toan nam doi voi cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep, to chuc duoc ngan sach nha nuoc ho tro va ngan sach cac cap .. II. Cac van ban phap luat moi ban hanh ve to chuc va hoat dong ngan hang Nghi dinh so 69/2007/ND-CP ngay 20-04-2007 cua Chinh phu ve viec nha dau tu nuoc ngoai mua co phan cua ngan hang thuong mai Viet Nam Nghi dinh so 35/2007/ND-CP ngay 08-3-2007 cua chinh phu ve giao dich dien tu trong hoat dong ngan hang Quyet dinh so 24/2007/QD-NHNN ngay 07-06-2007 cua Thong Doc ngan hang nha nuoc ban hanh quy che cap giay phep thanh lap va hoat dong ngan hang thuong mai co phan. ……. III. Cac van ban phap luat moi ban hanh ve to chuc va hoat dong bao hiem IV. Cac van ban phap luat moi ban hanh ve to chuc va hoat dong cua thi truong chung khoan …… Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Vo Xuan Truong Khoi luong: 960.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2007 So trang: 572