Con Lớn Từng Ngày – Khi Mẹ Vắng Nhà

Sách-Tài liệu: Con Lớn Từng Ngày – Khi Mẹ Vắng Nhà PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kim Ngân, Lê Lan Anh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Con Lớn Từng Ngày – Khi Mẹ Vắng Nhà, con lon tung ngay – khi me vang nha, Kim Ngân, Lê Lan Anh

sach con lon tung ngay - khi me vang nha

CON LỚN TỪNG NGÀY – KHI MẸ VẮNG NHÀ

Con Lớn Từng Ngày – Khi Mẹ Vắng Nhà Thông tin tác giả Kim Ngân Kim Ngân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Lan Anh Lê Lan Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Là sách kỹ năng cho trẻ mầm non, tiểu học.

Sách giúp trẻ tính tự lập, tự chủ trong những sinh hoạt thông thường khi mẹ và người lớn vắng nhà, đi công việc, công tác.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kim Ngân , Lê Lan Anh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974160588 Khối lượng: 66.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15.5 x 23 cm Ngày phát hành: 03/2019 Số trang: 36

sach cam nang nghiep vu huong dan cong tac quan ly dau tu - xay dung - dau thau cap xa, phuong, thi tran

CẨM NANG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cam Nang Nghiep Vu Huong Dan Cong Tac Quan Ly Dau Tu – Xay Dung – Dau Thau Cap Xa, Phuong, Thi Tran Thong tin tac gia Nguyen Dinh Thiem Nguyen Dinh Thiem Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cam Nang Nghiep Vu Huong Dan Cong Tac Quan Ly Dau Tu – Xay Dung – Dau Thau Cap Xa, Phuong, Thi Tran: Thuc hien Nghi quyet Trung uong 5, khoa IX ve day nhanh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon trong do hoat dong dau tu, xay dung, dau thau cap xa, phuong, thi tran la mot trong nhung van de ma toan xa hoi dang quan tam. De hoat dong dau tu, xay dung, dau thau dat hieu qua cao, di vao ne nep, huy dong duoc nguon luc cua nhan dan va toan xa hoi, nang cao hieu qua quan ly nha nuoc, ngay 26 thang 11 nam 2003 Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XI ky hop thu tu ban hanh luat xay dung; ngay 29 thang 11 nam 2005 Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XI ky hop thu 8 da thong qua luat dau tu va luat dau thau. Doi voi cong tac quan ly dau tu – xay dung – dau thau cap xa, phuong, thi tran ngoai viec tuan thu cac quy dinh ve Luat dau thau, Luat xay dung, luat dau thau nhu: quan ly du an dau tu xay dung cong trinh, quan ly chi phi du an dau tu xay dung cong trinh, quan ly von dau tu, huong dan hop dong trong hoat dong xay dung, lua chon nha thau, chi dinh thau thi cong tac giam sat dau tu cua cong dong; quan ly von dau tu thuoc nguon von ngan sach xa, phuong, thi tran duoc de cao nham theo doi, danh gia viec chap hanh cac quy dinh ve quan ly dau tu cua co quan co tham quyen quyet dinh dau tu, chu dau tu, ban quan ly du an, cac nha thau va don vi thi cong du an trong qua trinh dau tu, phat hien, kien nghi voi cac co quan nha nuoc co tham quyen ve cac viec lam vi pham cac quy dinh ve quan ly dau tu de kip thoi ngan chan va xu ly cac viec lam sai quy dinh, gay lang phi, that thoat von va tai san nha nuoc, cua nhan dan, xam hai loi ich cua cong dong. Muc Luc: Phan 1: Nghiep vu cong tac dau tu Phan 2: Nghiep vu cong tac xay dung Phan 3: Nghiep vu cong tac dau thau. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Dinh Thiem Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 1130000079449 Khoi luong: 500.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 12/2007 So trang: 304