Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Sách-Tài liệu: Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kornai János Nhà xuất bản: NXB Tri thức Nhà phát hành: Nghiêm Bích HoanTừ khóa chính sách: Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do, con duong dan toi nen kinh te tu do, Kornai János

sach con duong dan toi nen kinh te tu do

CON ĐƯỜNG DẪN TỚI NỀN KINH TẾ TỰ DO

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do Thông tin tác giả Kornai János Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục Lục: 1.

Sở hữu 1.1.

Khu vực tư nhân 1.2.

Khu vực nhà nước 1.3.

Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực 1.4.

Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân 1.5.

Các hình thức sở hữu khác.

1.6.

Tóm tắt: nền kinh tế nhị nguyên 2.

Phẩu thuật ổn định 2.1.

Chặn đứng lạm phát 2.2.

Phục hồi cân bằng ngân sách 2.3.

Kiểm soát cầu vĩ mô 2.4.

Tạo lập giá cả hợp lí 2.5.

Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền 2.6.

Vì sao lại phải làm đồng thời 2.7.

Dự trữ nhân đạo và kinh tế 2.8.

Phẫu thuật ổn định và nước ngoài 2.9.

Xoá bỏ nền kinh tế thiếu hụt 210.

Phẫu thuật và sự lành bệnh.

3.

Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị 3.1.

Tính đại chúng của chương trình 3.2.

Những nguồn gốc căng thẳng 3.3.

Một chính phủ mạnh.

4.

Lời cuối tâm tư 5.

Tài liệu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kornai János Nhà xuất bản: NXB Tri thức Nhà phát hành: Nghiêm Bích Hoan Khối lượng: 250.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12×20 cm Ngày phát hành: 03/2007 Số trang: 252

sach mba trong tàm tay - chủ dè tài chính và ké toán

MBA TRONG TẦM TAY – CHỦ ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

MBA Trong Tàm Tay – Chủ Dè Tài Chính Và Ké Toán Thong tin tac gia John Leslie Livingstone Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Theodore Grossman Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia John Leslie Livingstone Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ban co xac dinh duoc tinh thanh khoan cua mot doanh nghiep? Ban co con nho cach tinh loi nhuan tu cac khoan dau tu? Ban co hieu duoc y nghia cua viec phan biet thu nhap thuong xuyen voi cac khoan muc bat thuong? Tat ca nhung noi dung tren se duoc goi gon trong cuon “MBA Trong Tam Tay – Chu De Tai Chinh & Ke Toan”. Day qua thuc la mot tai lieu tham khao huu ich cho cac chuyen gia va cac nha quan ly khong co du thoi gian de theo mot khoa hoc dao tao MBA chinh thuc. La tap hop tinh hoa tri tue cua cac giao su kinh te xuat sac, cuon sach nay se cung cap cho ban mot bo cong cu hoan chinh, bao gom cac khai niem, chien luoc, ky thuat, mo hinh tai chinh ke toan dang duoc nhieu tap doan hang dau the gioi ap dung. “MBA Trong Tam Tay – Chu De Tai Chinh & Ke Toan” su dung cach tiep can thuc tien, loi dien dat don gian, khong chua dung cac thuat ngu “danh do”, va nho do, ngay ca nhung doc gia khong duoc trang bi kien thuc co ban ve tai chinh ke toan co the: * Doc va hieu cac bao cao tai chinh * Du bao nguy co pha san cua mot doanh nghiep * Giam thieu cac khoan thue ma ban than va doanh nghiep phai dong * Do luong nang suat * Lap ke hoach kinh doanh * Am hieu va su dung mot cach thanh thao cac cong cu tai chinh phat sinh * Niem yet co phieu cong ty * Tu tin dam nhiem cuong vi giam doc cua mot cong ty co phan Dù bạn chua tùng học qua bát kỳ truòng lóp kinh doanh nào hoạc là mọt chuyen gia dang có gáng trau dòi và nang cao trình dọ của mình, cuón MBA Trong Tàm Tay – Chủ Dè Tài Chính Và Ké Toán sẽ mang dén cho bạn nhũng cong cụ càn thiét dẻ quản lý doanh nghiẹp mọt cách hiẹu quả. Mục Lục PHÀN MỌT: THÁU HIẺU CÁC CON SÓ 1. Sủ dụng các báo cáo tài chính 2. Phan tích thu nhạp doanh nghiẹp 3. Phan tích chi phí, khói luọng và lọi nhuạn 4. Xác dịnh chi phí dụa tren hoạt dọng 5. Dụ doán và ngan sách 6. Do luòng nang suát PHÀN HAI: LẠP KÉ HOẠCH VÀ DỤ BÁO 7. Lụa chọn hình thúc cong ty 8. Ké hoạch kinh doanh 9. Hoạch dịnh chi phí vón 10. Thué và quyét dịnh kinh doanh 11. Tài chính toàn càu 12. Quản lý rủi ro tài chính PHÀN BA: GIẢI PHÁP VÀ QUYÉT DỊNH CHIÉN LUỌC 13. Cỏ phàn hóa 14. Ban giám dóc 15. Cong nghẹ thong tin và doanh nghiẹp 16. Gia tang lọi nhuạn bàng viẹc thu mua lại doanh nghiẹp 17. Dịnh giá doanh nghiẹp Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: John Leslie Livingstone , Theodore Grossman Nguoi dich: Thu Hièn , Qué Nga , Thu Hòa , Nguyẽn Thị Thành Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Bookshop-Loc Ma San pham: 8935205600507 Khoi luong: 1540.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19x 27 cm Ngay phat hanh: 11/2010 So trang: 730