Bonsai ThựC HàNh

Sách-Tài liệu: Bonsai Thực Hành PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Bonsai Thực Hành, bonsai thuc hanh

sach bonsai thục hành

BONSAI THỰC HÀNH

Bonsai Thực Hành Bonsai Thực Hành Ở nước ta, trên thị trường, sách viết bề Bonsai bằng tiếng việt có khá nhiều, tuy thế để tìm mua một quyển sách bonsai đọc dễ hiểu, ý từ cô đọng, dễ áp dụng thì rất khó.

Có một quyển sách viết về cây kiểng, trong đó có cây bonsai, dù chúng ta có đọc đi đọc lại năm lần bảy lượt đi nữa chúng ta có thể rất kh1o áp dụng để tạo cây kiểng bonsai.

Nhận thấy quyển sách kiểng bonsai của tác giả Kiran Misra viết ngắn gọn, cô đọng câu chữ nhưng nội dung đầy đủ, rất thích hợp cho người nuôi tạo bonsai ở mọi giới cho nên không ngại vốn tiếng Anh còn non yếu, chúng tôi vẫn mạo muội dịch ra tiếng Việt nhằm giúp cho những ai muốn chơi kiểng bonsai sẽ tự tạo ra được những bonsai như ý cho mình.

Quyển sách nầy đặc biệt có ích cho người mới vào nghề chơi bonsai và cho bà con nông dân.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8935209620730 Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: 2014 Số trang: 76

sach luat dan su viet nam - tai ban 12/06/2006

LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM – TÁI BẢN 12/06/2006

luat dan su viet nam – Tai ban 12/06/2006 Thong tin tac gia Ths. Ngo Van Tang Phuoc Ths. Ngo Van Tang Phuoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Giao Trinh Phap Luat Dai Cuong: Trong tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi, noi nao cung co su dieu chinh cua phap luat. Phap luat gan lien voi cuoc song cua moi ca nhan giong nhu hinh voi bong. Do do, viec hoc, pho bien va tuyen truyen la viec lam can thiet, lau dai. Nhieu nam qua, Dang va Nha Nuoc da dat ra yeu cau tang cuong giao duc phap luat trong cac nha truong theo dung tinh than, noi dung cua Hien phap va phap luat. Tai lieu nay cung cap cho cac ban nhung kien thuc co ban ve Nha nuoc va phap luat nham muc dich: – Xay dung, tao dung niem tin doi voi phap luat hien hanh; – Giup cho sinh vien lam quen voi viec hanh xu theo nhung chuan muc do phap luat quy dinh; – Han che nhung hanh vi vi pham phap luat mot cach dang tiec, dac biet la toi pham; – Lam co so cho sinh vien nghien cuu cac nganh luat chuyen nganh nhu: luat kinh te, luat ke toan, luat thue… – Tim kiem cac van ban phap luat mot cach de dang khi can nghien cuu, hoc hoi. Muc Luc: Loi noi dau Muc luc Phan A: Nhung van de co ban ve Nha Nuoc va phap luat Chuong 1: Nhung van de co ban ve nha nuoc Chuong 2: Nhung van de co ban ve phap luat Chuong 3: Mot so van de lien quan den van ban quy pham phap luat Chuong 4: Quan he phap luat Chuong 5: Hinh thuc phap luat Chuong 6: Vi pham phap luat va trach nhiem phap luat Phan B: Nhung cau hoi ve luat hon nhan va gia dinh, lao dong, dan su va to tung dan su, hinh su va to tung hinh su Phan C: Can van ban quy pham phap luat. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ths. Ngo Van Tang Phuoc Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 680.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 12/2006 So trang: 600