Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Thăng Long – Hà Nội Những Áng Thiên Cổ Hùng Văn

Sách-Tài liệu: Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Thăng Long – Hà Nội Những Áng Thiên Cổ Hùng Văn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Thăng Long – Hà Nội Những Áng Thiên Cổ Hùng Văn, bo sach ky niem ngan nam thang long – ha noi – thang long – ha noi nhung ang thien co hung van

sach bo sach ky niem ngan nam thang long - ha noi - thang long - ha noi nhung ang thien co hung van

BỘ SÁCH KỶ NIỆM NGÀN NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI – THĂNG LONG – HÀ NỘI NHỮNG ÁNG THIÊN CỔ HÙNG VĂN

Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Thăng Long – Hà Nội Những Áng Thiên Cổ Hùng Văn “Thăng Long – Hà Nội những áng thiên cổ hùng văn” là cuốn sách được biên soạn gồm hai phần: Phần chính văn, tuyển chọn những áng văn thơ hùng tráng gắn liền với Thăng Long – Hà Nội từ Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn tới Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

Chiếu dời đô Nam quốc sơn hà Phạt tống lộ bố văn Hịch tướng sĩ …

Phần thứ hai giới thiệu một số bài viết về những áng thơ văn tiêu biểu của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

Chiếu dời đô qua góc nhìn triết học – GS.

TS.

Nguyễn Tài Thư Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô, áng văn bất hủ – Nhà văn Tạ Ngọc Liên Thiên đô chiếu của Lý Công Uẩn và thể văn chiếu thời Lý – PGS.

TS.

Nguyễn Phạm Hùng Trần Quốc Tuấn – Hịch tướng sĩ – GS, NGND, AHLĐ Trần Văn Giàu …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075919501 Khối lượng: 250.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2010 Số trang: 244

sach nguyen tac hien phap ve quyen con nguoi, quyen cong dan

NGUYÊN TẮC HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN

Nguyen Tac Hien Phap Ve Quyen Con Nguoi, Quyen Cong Dan Thong tin tac gia Luu Duc Quang Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Quyen con nguoi, quyen cong dan la mot trong cac che dinh duoc tat ca cac quoc gia tren the gioi quan tam. O Viet Nam, che dinh quyen con nguoi, quyen cong dan duoc quy dinh trong Hien phap va cu the hoa trong phap luat. Qua Hien phap cac nam 1946, 1959, 1980, 1992 (sua doi, bo sung nam 2001), 2013, cac quyen nay ngay cang duoc sua doi, bo sung theo huong hoan thien va bao dam loi ich cho con nguoi. Theo tinh than cua cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam da ky ket va tham gia, dong thoi, quan triet quan diem cua Dang, van de ve quyen con nguoi, quyen cong dan luon duoc quan tam. Tuy nhien, do dieu kien kinh te, hoan canh lich su va trinh do lap hien o moi thoi ky la khac nhau nen viec quy dinh noi dung che dinh nay cung vi the co su thay doi. Tren thuc te, de moi nguoi deu duoc huong quyen, loi ich nhu nhau, thi khi thuc hien quyen, moi ca nhan can phai tuan thu nhung nguyen tac nhat dinh de bao dam quyen, loi ich cua nguoi khac va cua xa hoi. Nham cung cap tai lieu nghien cuu, tham khao cho sinh vien, hoc vien trong cac co so dao tao ve phap luat, dac biet la cac nha nghien cuu ve chuyen nganh Luat hien phap, Nha xuat ban Chinh tri quoc gia – Su that xuat ban cuon sach Nguyen tac Hien phap ve quyen con nguoi, quyen cong dan cua tac gia Luu Duc Quang, giang vien khoa Luat Hanh chinh – Nha nuoc, Truong Dai hoc Luat Thanh pho Ho Chi Minh. Trong cuon sach, tac gia tren quan diem rieng cua minh da dua ra nhung danh gia, nhan xet ve quy dinh nguyen tac quyen con nguoi, quyen cong dan qua cac ban Hien phap cua Viet Nam, dac biet, di sau phan tich cac nguyen tac nay theo quy dinh cua Hien phap nam 2013, dong thoi, dua ra mot so kien nghi ve viec giai thich Hien phap noi chung va cac nguyen tac Hien phap noi rieng. Ben canh do, tac gia con dua ra mot so kinh nghiem lap hien cua cac quoc gia co trinh do lap hien cao nhu: Hoa Ky, Phap, Lien bang Nga, Nhat Ban… de doc gia co tu lieu tham khao trong viec nhin nhan toan dien ve van de quyen con nguoi, quyen cong dan o mot so nuoc tren the gioi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luu Duc Quang Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: NXB Chinh Tri Quoc Gia Ma San pham: 8935211182585 Khoi luong: 154.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 07/2016 So trang: 136