Bé Tập Làm Họa Sĩ – Mỹ Thuật Căn Bản Dành Cho Thiếu Nhi

Sách-Tài liệu: Bé Tập Làm Họa Sĩ – Mỹ Thuật Căn Bản Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Gia Bảo Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Đức TàiTừ khóa chính sách: Bé Tập Làm Họa Sĩ – Mỹ Thuật Căn Bản Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) , be tap lam hoa si – my thuat can ban danh cho thieu nhi tap 1, Gia Bảo

sach be tap lam hoa si - my thuat can ban danh cho thieu nhi (tap 1)

BÉ TẬP LÀM HỌA SĨ – MỸ THUẬT CĂN BẢN DÀNH CHO THIẾU NHI (TẬP 1)

Bé Tập Làm Họa Sĩ – Mỹ Thuật Căn Bản Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) Thông tin tác giả Gia Bảo Gia Bảo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bé Tập Làm Họa Sĩ – Mỹ Thuật Căn Bản Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) Mục lục: Giới thiệu sơ lược về tranh đen trắng Công cụ vẽ tranh đen trắng Tư thế ngồi vẽ tranh Phương pháp cầm bút Kĩ thuật cơ bản vẽ tranh đen trắng Tranh đen trắng Thưởng thức tranh đen trắng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Gia Bảo Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Đức Tài Mã Sản phẩm: 113000039871 Khối lượng: 154.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20 x 29 cm Ngày phát hành: 09/2006 Số trang: 60

sach quy dinh phap luat can biet danh cho lanh dao ngan hang va cac to chuc tin dung

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT DÀNH CHO LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Quy Dinh Phap Luat Can Biet Danh Cho Lanh Dao Ngan Hang Va Cac To Chuc Tin Dung Thong tin tac gia Phan Khac Nhuong Phan Khac Nhuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Viec nam bat kip thoi cac quy dinh phap luat la cong viec can thiet, quan trong giup lanh dao ngan hang va to chuc tin dung dieu hanh hoat dong kinh doanh cua don vi dat hieu qua cao. Lanh dao ngan hang va cac to chuc tin dung. Sach gom co 9 phan nhu sau: Phan 1: Quy dinh ve to chuc, hoat dong cua ngan hang va cac to chuc tin dung. Phan 2: Quy dinh moi ve chung khoan va thi truong chung khoan Phan 3: Quy dinh moi ve giao dich dien tu, ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong ngan hang Phan 4: Quy dinh moi ve ma ngan hang, xep loai ngan hang, quy che phat hanh the. Phan 5: Quy dinh ve giai quyet cac giao dich dan su theo Bo luat Dan su hien hanh Phan 6: Cong tac van thu, luu tru, bao quan tai lieu, bao mat thong tin Phan 7: Quy dinh ve du tru bat buoc, phong ngua rui ro, kiem tra, kiem soat, phong, chong rua tien. Phan 8: Quy dinh ve quan ly ngoai hoi, giao dich, thanh toan, tin dung Phan 9: Thi dua, khen thuong, cong tac to chuc can bo trong ngan hang. Hy vong cuon sach se mang den cho quy don vi nhieu thong tin bo ich. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Phan Khac Nhuong Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: CTPHS Mien Nam Khoi luong: 1400.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 20×28 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 640