Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu

Sách-Tài liệu: Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu (Trọn Bộ 5 Tâp) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hà Nguyễn Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu (Trọn Bộ 5 Tâp), be doc truyen tap to mau tron bo 5 tap, Hà Nguyễn

sach be doc truyen tap to mau (tron bo 5 tap)

BÉ ĐỌC TRUYỆN TẬP TÔ MÀU (TRỌN BỘ 5 TÂP)

Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu (Trọn Bộ 5 Tâp) Thông tin tác giả Hà Nguyễn Hà Nguyễn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu (Trọn Bộ 5 Tâp): Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu – Cá Chép Ham Chơi Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu – Bạn Tốt Của Gà Trống Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu – Voi Bé Bự Và Cá Voi Bụ Sữa Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu – Vịt Con Mơ Mộng Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu – Thỏ Con Vâng Lời Bé Đọc Truyện Tập Tô Màu gồm 5 tập mang đến cho các em những câu chuyện, những bài học về lòng nhân ái, tính thật thà, khiêm tốn, chăm ngoan và can đảm từ các bạn thú nhỏ.

Cùng với những hình ảnh minh họa thật đẹp để các bé vừa đọc truyện vừa tô màu.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hà Nguyễn Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 400.00 gam Kích thước: 18.5×18.5 cm Ngày phát hành: 03/2008 Số trang: 240

sach chinh sach luong co ban moi - bo luat lao dong 2012 va cac van ban huong dan ve che do phu cap, tro cap, bao hiem xa hoi

CHÍNH SÁCH LƯƠNG CƠ BẢN MỚI – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chinh Sach Luong Co Ban Moi – Bo Luat Lao Dong 2012 Va Cac Van Ban Huong Dan Ve Che Do Phu Cap, Tro Cap, Bao Hiem Xa Hoi Thong tin tac gia Bo Lao Dong – Thuong Binh Va Xa Hoi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Chinh Sach Luong Co Ban Moi – Bo Luat Lao Dong 2012 Va Cac Van Ban Huong Dan Ve Che Do Phu Cap, Tro Cap, Bao Hiem Xa Hoi: Ngay 12/4, Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 31/2012/ND-CP quy dinh ve muc luong toi thieu chung. Theo do, muc luong toi thieu chung thuc hien tu ngay 1/5/2012 la 1,05 trieu dong/thang. Muc luong toi thieu chung quy dinh tai Nghi dinh nay ap dung doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, cac doi tuong thuoc luc luong vu trang va nguoi lao dong lam viec o cac co quan, don vi, to chuc nha nuoc hoac do nha nuoc lam chu so huu. Luong toi thieu duoc dung lam co so tinh luong trong he thong thang, bang luong, muc phu cap va thuc hien mot so che do khac theo quy dinh cua phap luat doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, cac doi tuong thuoc luc luong vu trang va nguoi lao dong lam viec o cac co quan, don vi, to chuc cua Nha nuoc. Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien do Nha nuoc lam chu so huu duoc to chuc quan ly va hoat dong theo Luat doanh nghiep. Va nhieu van ban phap luat moi ve linh vuc noi tren nhu: Nghi dinh so 34/2012/ND-CP ngay 15-4-2012 Ve che do phu cap cong vu; Nghi dinh 14/2012/ND-CP ngay 07-03-2012 Ve sua doi dieu 7 Nghi dinh so 204/2004/ND-CP cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang va phu cap chuc vu lanh dao, Thong tu lien tich 40/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT ngay 28-12-2011 Quy dinh cac dieu kien lao dong co hai va cac cong viec khong duoc su dung lao dong nu, lao dong nu co thai hoac dang nuoi con duoi 12 thang tuoi. De giup cac co quan, don vi, ca nhan kip thoi nam bat duoc nhung quy dinh moi ve linh vuc quan trong noi tren, Nha xuat ban Lao Dong xuat ban cuon sach: “Chinh Sach Luong Co Ban Moi – Bo Luat Lao Dong 2012 Va Cac Van Ban Huong Dan Ve Che Do Phu Cap, Tro Cap, Bao Hiem Xa Hoi”. Noi dung cuon sach gom cac phan quan trong sau: Phan thu nhat: Bo luat Lao dong va cac van ban moi huong dan thi hanh Phan thu hai: Quy dinh moi ve an toan, ve sinh lao dong Phan thu ba: Che do, chinh sach moi ve luong huu, bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep Phan thu tu: Che do, chinh sach moi ve bao hiem y te Phan thu nam: Tang luong toi thieu 2012 va che do phu cap, tro cap trong khu vuc hanh chinh su nghiep Phan thu sau: Che do phu cap, huu tri, nghi phep va cac che do, chinh sach moi doi voi can bo, cong chuc, nguoi lao dong Phan thu bay: Che do, chinh sach moi ve tien luong trong doanh nghiep Cuon sach se la mot cam nang quy giup cac co quan, don vi, cac ban nganh, doanh nghiep va nguoi lao dong nam bat duoc nhung noi dung can thiet nhat trong linh vuc quan ly lao dong tien luong. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bo Lao Dong – Thuong Binh Va Xa Hoi Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000050326 Khoi luong: 836.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 28 cm Ngay phat hanh: 06/2012 So trang: 448