Bang Giao Đại Việt – Triều Ngô , Đinh , Tiền Lê , Lý

Sách-Tài liệu: Bang Giao Đại Việt ( Tập 1 ) – Triều Ngô , Đinh , Tiền Lê , Lý PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Thế Long Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Bang Giao Đại Việt ( Tập 1 ) – Triều Ngô , Đinh , Tiền Lê , Lý, bang giao dai viet tap 1 – trieu ngo dinh tien le ly, Nguyễn Thế Long

sach bang giao dai viet ( tap 1 ) - trieu ngo , dinh , tien le , ly

BANG GIAO ĐẠI VIỆT ( TẬP 1 ) – TRIỀU NGÔ , ĐINH , TIỀN LÊ , LÝ

Bang Giao Đại Việt ( Tập 1 ) – Triều Ngô , Đinh , Tiền Lê , Lý Thông tin tác giả Nguyễn Thế Long Nguyễn Thế Long Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong lịch sử Bang giao của dân tộc Việt Nam thì việc Bang giao với phong kiến Trung Hoa đặc biệt quan trọng, vì đất nước ta liền kề với Trung Hoa – một nước lớn mạnh nhất, phát triển sớm nhất ở châu Á, đã nhiều lần xâm chiếm với mưu đồ đồng hóa nước ta.

Việc Bang giao của tổ tiên ta với phong kiến Trung Hoa trước đây đã để lại cho chúng ta ngày nay nhiều bài học rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữ gìn độc lập, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Cuốn sách Bang Giao Đại Việt – Chuyện Đi Sứ Tiếp Sứ đã được sưu tầm và biên soạn dựa trên các sách sử chính thức như Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thư lục…

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những nội dung của Bang giao, các phương thức, nghệ thuật, văn hóa trong Bang giao các triều đại, cuốn sách đã tóm lược những nét chính trong Bang giao của mỗi triều đại gắn liền với những hoạt động đa dạng và phong phú của các sứ thần…

Cuốn sách Bang Giao Đại Việt với những mẩu chuyện trong việc đi sứ và tiếp sứ của ông cha ta sẽ giúp cho việc tìm hiểu lịch sử Việt Nam thêm chân thật và sinh động…

Sách được chia làm nhiều tập.

Tập 1: Triều Ngô, Đinh, Tiền Lê-Lý, giới thiệu những nội dung chính sau: Chương 1: Vài nét chung về đường lối Bang giao Đại Việt.

Chương 2: Bang giao Việt Trung và việc đi sứ, tiếp sứ triều Ngô, Đinh, tiền Lê-Lý.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Thế Long Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075905610 Khối lượng: 180.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 11/2005 Số trang: 152

sach cept 2006 - 2013

CEPT 2006 – 2013

CEPT 2006 – 2013 CEPT 2006 – 2013 : Bo truong Bo Tai Chinh da ky quyet dinh so 09/2006/QD-BTC ngay 28 thang 02 nam 2006 ve viec ban hanh Danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN giai doan 2006 – 2013. Ngay 28 thang 02 nam 2006, Bo Tai Chinh cung ban hanh thong tu so 14/2006/TT-BTC huong dan thuc hien thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN. Cuon sach “CEPT 2006 – 2013” that huu ich cho hoat dong truoc mat cung nhu dinh huong trong mot giai doan dai doi voi cac to chuc va ca nhan kinh doanh xuat nhap khau cung nhu doi voi cac co quan quan ly, to chuc va ca nhan co hoat dong lien quan den linh vuc xuat nhap khau hang hoa cua cac nuoc ASEAN. Muc luc: 1. Danh muc hang hoa va muc thue suat nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN giai doan 2006 – 2013. 2. Quyet dinh so 09/2006/QD-BTC ngay 28 thang 02 nam 2006 cua Bo truong Bo tai chinh ve viec ban hanh Danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN giai doan 2006-2013 3. Thong tu so 14/2006/TT-BTC ngay 28/02/2006 cua Bo Tai Chinh huong dan thuc hien thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: NXB Tai Chinh Khoi luong: 1120.00 gam Kich thuoc: 20.5×29.5 cm Ngay phat hanh: 03/2006 So trang: 530