Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học 11

Sách-Tài liệu: Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học 11 – Tái bản 12/07/2007 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trinh – Nguyễn Thị Đoan Trang Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Sách Hoa HồngTừ khóa chính sách: Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học 11 – Tái bản 12/07/2007, bai tap trac nghiem hoa hoc 11 – tai ban 12/07/2007, Nguyễn Thị Đoan Trinh – Nguyễn Thị Đoan Trang

sach bai tap trac nghiem hoa hoc 11 - tai ban 12/07/2007

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC 11 – TÁI BẢN 12/07/2007

Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học 11 – Tái bản 12/07/2007 Thông tin tác giả Nguyễn Thị Đoan Trinh – Nguyễn Thị Đoan Trang Nguyễn Thị Đoan Trinh – Nguyễn Thị Đoan Trang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học 11: Quyển sách bài tập trắc nghiệm hoá học 11 được viết theo sách giáo khoa Hoá học 11 cơ bản và nâng cao hiện hành, với nội dung được trình bày như sau: – Tóm tắt kiến thức cần nhớ; – Câu hỏi bài tập trắc nghiệm; – Hướng dẫn trả lời; – Ôn tập theo từng chương.

Với cách biên soạn này, hi vọng quyển sách này là tài liệu tham khảo cần thiết để giúp học sinh ôn tập, rèn luyện, củng cố kiến thức môn hoá học của mình.

Quý thầy cô và quý bậc phụ huynh có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.

Mục lục Chương I: Sự điện li Chương II: Nitơ – Photpho Chương III: Cacbon – silic Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ Chương V: Hiđrocacbon no Chương VI: Hiđrocacbon không no Chương VII: Hiđrocacbo thơm Chương VIII: Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol Chương IX: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trinh – Nguyễn Thị Đoan Trang Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng Nhà phát hành: Sách Hoa Hồng Mã Sản phẩm: 8936037162591 Khối lượng: 210.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 12/2007 Số trang: 192

sach giao trinh ke toan tai chinh

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giao Trinh Ke Toan Tai Chinh Thong tin tac gia Nhieu tac gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Muc luc: Loi noi dau Luu y khi su dung sach Danh muc viet tat Muc luc Chuong 1: Tong quan ve ke toan tai chinh Vai tro cua ke toan Moi truong phap ly cua ke toan Cac nguyen tac ke toan co ban, cac yeu to cua bao cao tai chinh va ghi nhan cac yeu to cua bao cao tai chinh So ke toan Chuong 2: Ke toan tien va cac khoan phai thu Ke toan Ke toan cac khoan phai thu Chuong 3: ke toan hang ton Nhung van de chung Ke toan nguyen vat lieu, cong cu dung cu Ke toan hang ton kho la san pham dang che tao Ke toan thanh pham Ke toan hang hoa Ke toan chi tiet hang ton kho Ke toan du phong giam gia hang ton kho Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 4: Ke toan tai san co dinh Nhung van de chung Ke toan tang tai san co dinh Ke toan giam tai san co dinh Ke toan khau hao tai san co dinh Ke toan chi phi sua chua TSCD huu hinh Trinh bay thong tin tren bao cao tai chinh Chuong 5: Ke toan cac khoan dau tu tai chinh Nhung van de chung Ke toan cac khoan dau tu tai chinh ngan han Ke toan cac khoan dau tu dai han Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 6: Ke toan no phai tra Nhung van de chung Ke toan khoan phai tra cho nguoi ban Ke toan khoan phai tra nguoi lao dong va cac khoan trich theo luong Ke toan chi phi phai tra Ke toan thue va cac khoan phai nop cho nha nuoc Ke toan cac khoan vay ngan han va dai han Phai tra Chuong 7: Ke toan von chu so huu Nhung van de chung Ke toan nguon von kinh doanh Ke toan chenh lech danh gia tai san Ke toan loi nhuan chua phan phoi Ke toan cac loai quy Chuong 8: Ke toan doanh thu, thu nhap khac, chi phi va xac dinh ket qua kinh doanh Nhung van de chung Ke toan doanh thu Ke toan chi phi kinh doanh Ke toan cac hoat dong Ke toan chi phi kinh doanh Ke toan chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh Ke toan xac dinh ket qua kinh doanh Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 9: He thong bao cao tai chinh Nhung van de chung Bang can doi ke toan Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh Bao cao luu chuyen tien Ban thuyet minh bao cao tai chinh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhieu tac gia Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020050000711 Khoi luong: 572.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 29 cm Ngay phat hanh: 12/2008 So trang: 316