Bách Khoa Tri Thức – Thử Tài Trí Tuệ

Sách-Tài liệu: Bách Khoa Tri Thức – Thử Tài Trí Tuệ (Trọn Bộ 4 Cuốn) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trọng Triều Phong Người dịch: Tuệ Văn Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Bách Khoa Tri Thức – Thử Tài Trí Tuệ (Trọn Bộ 4 Cuốn), bach khoa tri thuc – thu tai tri tue tron bo 4 cuon, Trọng Triều Phong, Tuệ Văn

sach bach khoa tri thuc - thu tai tri tue (tron bo 4 cuon)

BÁCH KHOA TRI THỨC – THỬ TÀI TRÍ TUỆ (TRỌN BỘ 4 CUỐN)

Bách Khoa Tri Thức – Thử Tài Trí Tuệ (Trọn Bộ 4 Cuốn) Thông tin tác giả Trọng Triều Phong Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bách khoa tri thức – Thử tài trí tuệ trọn bộ 4 cuốn: Tìm sự khác nhau – Vũ trụ và các vì sao Tìm sự khác nhau – Đại dương kỳ diệu Tìm sự khác nhau – Thế giới động vật Tìm sự khác nhau – Vương quốc khủng long Mời bạn đón đọc Thông tin chi tiết Tác giả: Trọng Triều Phong Người dịch: Tuệ Văn Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935212304580 Khối lượng: 550.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17×25 cm Ngày phát hành: 06/2010 Số trang: 128

sach luat chuyen giao cong nghe

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Luat Chuyen Giao Cong Nghe Chuong I : NHUNG QUY DINH CHUNG Dieu 1. Pham vi dieu chinh Luat nay quy dinh ve hoat dong chuyen giao cong nghe tai Viet Nam, tu nuoc ngoai vao Viet Nam, tu Viet Nam ra nuoc ngoai; quyen va nghia vu cua to chuc, ca nhan tham gia hoat dong chuyen giao cong nghe; tham dinh cong nghe du an dau tu; hop dong chuyen giao cong nghe; bien phap khuyen khich chuyen giao cong nghe, phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe; quan ly nha nuoc ve chuyen giao cong nghe. Dieu 2. Giai thich tu ngu Trong Luat nay, cac tu ngu duoi day duoc hieu nhu sau: 1. Bi quyet la thong tin duoc tich luy, kham pha trong qua trinh nghien cuu, san xuat, kinh doanh co y nghia quyet dinh chat luong, kha nang canh tranh cua cong nghe, san pham cong nghe. Bi quyet bao gòm bi quyet ky thuat, bi quyet cong nghe. 2. Cong nghe la giai phap, quy trinh, bi quyet co kem hoac khong kem cong cu, phuong tien dung de bien doi nguon luc thanh san pham. 3. Cong nghe tien tien la cong nghe co trinh do cong nghe cao hon trinh do cong nghe cung loai hien co tai Viet Nam, da duoc ung dung trong thuc tien, nang cao nang suat, chat luong san pham vuot troi va than thien voi moi truong. 4. Cong nghe moi la cong nghe lan dau tien duoc tao ra hoac ung dung tai Viet Nam hoac tren the gioi, co trinh do cao hon trinh do cong nghe cung loai hien co tai Viet Nam, than thien voi moi truong, co tinh ung dung trong thuc tien va kha nang nang cao nang suat, chat luong san pham. 5. Cong nghe sach la cong nghe phat thai o muc thap chat gay o nhiem moi truong theo quy dinh cua phap luat ve tieu chuan va quy chuan ky thuat, su dung it tai nguyen khong tai tao hon so voi cong nghe hien co. 6. Cong nghe cao la cong nghe co ham luong cao ve nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe; duoc tich hop tu thanh tuu khoa hoc va cong nghe hien dai; tao ra san pham co chat luong, tinh nang vuot troi, gia tri gia tang cao, than thien voi moi truong; co vai tro quan trong doi voi viec hinh thanh nganh san xuat, dich vu moi hoac hien dai hoa nganh san xuat, dich vu hien co. 7. Chuyen giao cong nghe la chuyen nhuong quyen so huu cong nghe hoac chuyen giao quyen su dung cong nghe tu ben co quyen chuyen giao cong nghe sang ben nhan cong nghe. 8. Chuyen giao cong nghe trong nuoc la viec chuyen giao cong nghe duoc thuc hien trong lanh tho Viet Nam. 9. Chuyen giao cong nghe tu nuoc ngoai vao Viet Nam la viec chuyen giao cong nghe qua bien gioi vao lanh tho Viet Nam. 10. Chuyen giao cong nghe tu Viet Nam ra nuoc ngoai la viec chuyen giao cong nghe tu lanh tho Viet Nam qua bien gioi ra nuoc ngoai. 11. Thuong mai hoa két quả nghien cúu khoa hoc và phát triẻn cong nghẹ la hoat dong khai thac, hoan thien, ung dung, chuyen giao, hoat dong khac co lien quan den két quả nghien cúu khoa hoc và phát triẻn cong nghẹ nhàm mục dich thu loi nhuan. 12. Uom tao cong nghe la qua trinh nham tao ra, hoan thien, thuong mai hoa cong nghe tu y tuong cong nghe, ket qua nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe hoac tu cong nghe chua hoan thien thong qua cac hoat dong tro giup ve ha tang ky thuat, nguon luc va dich vu can thiet. 13. Uom tao doanh nghiep khoa hoc va cong nghe la qua trinh hinh thanh, phat trien doanh nghiep khoa hoc va cong nghe thong qua cac hoat dong tro giup ve ha tang ky thuat, nguon luc va dich vu can thiet. 14. Co so uom tao cong nghe, uom tao doanh nghiep khoa hoc va cong nghe la co so cung cap cac dieu kien theo quy dinh cua phap luat ve ha tang ky thuat, nguon luc va dich vu can thiet phuc vu viec uom tao cong nghe, uom tao doanh nghiep khoa hoc va cong nghe. 15. Doi moi cong nghe la hoat dong thay the mot phan hoac toan bo cong nghe dang su dung bang mot phan hoac toan bo cong nghe khac nham nang cao nang suat, chat luong va kha nang canh tranh cua san pham. 16. Giai ma cong nghe la qua trinh tim nguyen ly cong nghe thong qua nghien cuu, phan tich cau truc, thiet ke, chuc nang va hoat dong cua mot thiet bi, doi tuong, he thong can giai ma nham bao tri, khai thac, cai tien hoac tao ra thiet bi, doi tuong, he thong moi co tinh nang tuong duong hoac dap ung yeu cau ve tieu chuan, quy chuan ky thuat quoc gia. 17. Danh gia cong nghe la hoat dong xac dinh trinh do, hieu qua kinh te, tac dong cua cong nghe den moi truong, kinh te – xa hoi. 18. Tham dinh gia cong nghe la viec co quan, to chuc co chuc nang tham dinh gia cong nghẹ xac dinh gia tri bang tien cua cong nghe phu hop voi gia thi truong tai mot dia diem, thoi diem nhat dinh, phuc vu cho muc dich nhat dinh theo tieu chuan tham dinh gia. 19. Giam dinh cong nghe la hoat dong xac dinh cac chi tieu cua cong nghe dat duoc trong qua trinh ung dung so voi cac chi tieu da duoc cac ben thoa thuan. 20. Moi gioi chuyen giao cong nghe la hoat dong ho tro tim kiem doi tac de thuc hien chuyen giao cong nghe. 21. Tu van chuyen giao cong nghe la hoat dong ho tro lua chon, ung dung cong nghe; khai thac thong tin cong nghe, thong tin sang che, ket qua nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe; dam phan, ky ket va thuc hien chuyen giao cong nghe. 22. Xuc tien chuyen giao cong nghe la hoat dong thuc day co hoi chuyen giao cong nghe; cung ung dich vu quang cao, trung bay, gioi thieu cong nghe; to chuc cho, hoi cho, trien lam cong nghe, diem ket noi cung cau cong nghe, trung tam giao dich cong nghe. … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: NXB Chinh Tri Quoc Gia Ma San pham: 8935211192713 Khoi luong: 88.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 07/2017 So trang: 72