BáC Hồ VớI Tây Nguyên

Sách-Tài liệu: Bác Hồ Với Tây Nguyên PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Hồng Bàng Nhà phát hành: Gia Lai CTCTừ khóa chính sách: Bác Hồ Với Tây Nguyên, bac ho voi tay nguyen

sach bác hò vói tay nguyen

BÁC HỒ VỚI TÂY NGUYÊN

Bác Hồ Với Tây Nguyên Bác Hồ Với Tây Nguyên Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa một lần đến Tây Nguyên, nhưng Người vẫn luôn dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên những tình cảm hết sức đặc biệt.

Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (Gia Lai) ngày 19-4-1946, Người căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Ba Na, Xê Đăng hay M’nông và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt.

Chúng ta sống chết có nhau, sướng, khổ, no, đói bên nhau…

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt…

Đặc biệt, trong những năm tháng chiến tranh, nhiều người con Tây Nguyên ra miền Bắc học tập, lao động và chiến đấu đã vinh dự được gặp Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi và động viên như truyền thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù để giữ lấy từng tấc đất của buôn làng thân yêu.

Năm 1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt ở cả hai miền Nam Bắc, Bác Hồ lại gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ và cán bộ Tây Nguyên.

Người viết: “Quân và dân Tây Nguyên, già trẻ, gái trai, Kinh, Thượng đoàn kết một lòng, luôn luôn nêu cao truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua diệt giặc, lập công, giữ gìn buôn rẫy, thu được những thành tích to lớn, cùng đồng bào cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Với tấm lòng chân thật, đồng bào Tây Nguyên đáp lại ân tình của Bác bằng niềm tin yêu son sắt, lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với vị cha già của dân tộc đầy xúc động.

Cuốn sách Bác Hồ Với Tây Nguyên là một tập hợp có chọn lọc các bài viết, bài nói của Bác về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và những hồi ký của những người con Tây Nguyên với những kỷ niệm đáng nhớ về những giờ phút được ở bên Bác Hồ không thể nào quên, qua đó thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc của của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Hồng Bàng Nhà phát hành: Gia Lai CTC Mã Sản phẩm: 8935095615797 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2013 Số trang: 208

sach nghiep vu soan thao van ban cong tac van thu, luu tru va 396 mau van ban dung cho doanh nghiep don vi hanh chinh su nghiep va chinh quyen dia phuong

NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 396 MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO DOANH NGHIỆP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nghiep Vu Soan Thao Van Ban Cong Tac Van Thu, Luu Tru Va 396 Mau Van Ban Dung Cho Doanh Nghiep Don Vi Hanh Chinh Su Nghiep Va Chinh Quyen Dia Phuong Thong tin tac gia To Thi Hien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Van ban la mot trong nhung phuong tien khong the thieu trong hoat dong lanh dao, quan ly, dieu hanh cua cac don vi, to chuc. Vi vay, noi dung van ban phai the hien duoc quan diem, duong loi, chinh sach, phap luat cua Dang va Nha nuoc, su lanh dao, chi dao va huong dan cua cap tren, phai co tinh khoa hoc va tinh kha thi. Nhung dac tinh co ban neu tren cua van ban doi hoi nguoi truc tiep soan thao van ban phai la nguoi co nang luc, trinh do nhat dinh ve ky nang nghiep vu soan thao van ban, ve kien thuc quan ly kinh te – xa hoi, ve lich su, van hoa v.v… Nham gop phan nang cao hieu qua, hieu luc cua cac the loai van ban, dong thoi giup cho can bo lanh dao, can bo quan ly, can bo truc tiep to chuc thuc hien va cong chuc hanh chinh van phong trong cac doanh nghiep, to chuc, don vi hanh chinh su nghiep va cac cap chinh quyen dia phuong, soan thao va ban hanh duoc cac van ban, vua bao dam duoc tinh chuan muc phap ly, vua truyen dat duoc cac van ban, vua bao dam duoc tinh chuan muc phap ly, vua truyen dat duoc cac noi dung trong hoat dong lanh dao, quan ly, kiem tra cua cac cap tren mot cach day du, suc tich, ngan gon, de hieu, dong thoi to chuc xu ly, phan loai, luu tru van thu mot cach he thong, khoa hoc, Nha xuat ban Lao dong – Xa hoi xuat ban cuon sach “Nghiep Vu Soan Thao Van Ban Cong Tac Van Thu, Luu Tru Va 369 Mau Van Ban Dung Cho Doanh Nghiep Don Vi Hanh Chinh Su Nghiep Va Chinh Quyen Dia Phuong” Noi dung gom: Phan thu nhat: Ky thuat soan thao van ban quan ly va dieu hanh Khai quat chung Cac loai van ban The thuc van ban quy pham phap luat Ky thuat trinh bay van ban quy pham phap luat So do bo tri cac thanh phan the thuc van ban Mot so mau soan thao van ban quan ly va dieu hanh The thuc van ban (co cau hinh thuc van ban) hanh chinh Quy che phap ly ve chu ky, con dau va nguyen tac ra van ban, thu tuc ra van ban Phan thu hai: ky thuat soan thao van ban hanh chinh Chuong I: Nhung yeu cau co ban cua soan thao van ban hanh chinh Chuong II: Ky thuat soan thao cac van ban hanh chinh thong thuong Chuong III: Ky thuat soan thao cac van dien thuyet Chuong IV: Ky thuat soan thao thu tu trong giao dich Chuong V: Huong dan soan thao hop dong Phan thu ba: Cong tac quan ly van ban, luu tru va tai lieu Chuong I: Quan ly cong van giay to, ho so tai lieu Chuong II: Phuong phap sap xep ho so tai lieu phuc vu cho tra tim va bao quan Phan thu tu: Mau van ban thuong dung cho doanh nghiep, don vi hanh chinh su nghiep va chinh quyen dia phuong Muc I. Mau dan su Muc II. Mau trong linh vuc kinh doanh Muc III. Mau van ban trong linh vuc tu phap Muc IV. Mau trong linh vuc xay dung Muc V. Mau van ban ve to chuc can bo Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: To Thi Hien Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206504767 Khoi luong: 1342.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 824