Asp Thật Đơn Giản

Sách-Tài liệu: ASP Thật Đơn Giản PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: VN-Guide Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: ASP Thật Đơn Giản, asp that don gian, VN-Guide

sach asp that don gian

ASP THẬT ĐƠN GIẢN

ASP Thật Đơn Giản Thông tin tác giả VN-Guide VN-Guide Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nếu bạn muốn: – Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của Active Server Pages – Tạo nội dung động bằng cách tạo script bên server – Kết nối Website của bạn với cơ sở dữ liệu Access – Viết chức năng tìm kiếm riêng – Bảo vệ site bằng mật mã Hãy đọc ngay ASP thật đơn giản! ASP tương thích hoàn toàn với các công nghệ Internet hiện hành, kể cả XML và .NET.

ASP thật đơn giản trình bày những điều cơ bản về một trong những công nghệ Internet lý thú và thông dụng nhất do hãng Microsoft phát triển cách đây nhiều năm và hiện nay ứng dụng trên hàng ngàn hệ thống trên khắp thế giới: Active Server Page (thường gọi là ASP) Có thể áp dụng ASP vào việc xây dựng và thi hành các ứng dụng máy phục vụ Web tương tác, và do đó cung cấp cho nhà lập trình môi trường lập trình mạnh mẽ để tạo ứng dụng Web trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với trước đây.

Thay vì tạo ứng dụng chuyên dụng được viết bằng C hay Perl cho mỗi dự án Web, ASP chủ yếu gồm những kịch bản tiểu trình chạy trên máy phục vụ Web.

Với ASP, bạn có thể phát triển và xây dựng trang tương tác và cá nhân hoá cho World Wide Web mà khỏi cần nắm vững hoạt động bên trong máy phục vụ và giao diện lập trình ứng dụng phức tạp.

Qua từng chương, bạn sẽ thấy kỹ thuật tạo các loại site tương tác, giờ đây đang trở thành tiêu chuẩn trên World Wide Web.

Chớ lo lắng nếu chưa có nhiều kinh nghiệm về lập trình Web.

Tập sách sẽ dẫn dắt bạn từ những hiểu biết rất sơ đẳng về nguyên tắc hoạt động của ASP, cho đến lúc bạn tự tin viết kịch bản hiển thị thông tin thay đổi trên tình duyệt Web, yêu cầu mẩu tin từ cơ sở dữ liệu từ xa hoặc thêm mẫu tin rồi kiểm tra tên người dùng và mật mã.

Bạn sẽ viết chương trình bằng ngôn ngữ VBScripting – tập con của Visual Basic – một trong những công cụ phát triển phần mềm chuyên nghiệp trên PC thông dụng nhất.

Tập sách trình bày nguyên tắc hoạt động của ASP qua PC chạy Personal Web Server, Microsoft Access, và trình soạn thảo văn bản như Notepad.

Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Yêu cầu Chương 3: VBSCript Chương 4: Các thành phần trong ASP Chương 5: Tạo trang trước Chương 6: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 7: Truy cập cơ sở dữ liệu trên mạng Chương 8: Gởi thông tin Chương 9: Tập hợp lại với nhau Chương 10: Lên mạng Phụ lục.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: VN-Guide Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073051104 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5×21 cm Ngày phát hành: 09/2008 Số trang: 236

sach gioi thieu giao an ngu van 12 - tap 1

GIỚI THIỆU GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 – TẬP 1

Gioi Thieu Giao An Ngu Van 12 – Tap 1 Gioi Thieu Giao An Ngu Van 12 – Tap 1 Cung voi viec doi moi chuong trinh va sach giao khoa, tang cuong phuong tien thiet bi day hoc,… viec doi moi phuong phap day hoc trong truong Trung hoc pho thong hien nay la mot nhu cau thiet thuc. Neu khong co phuong phap day va hoc phu hop voi chuong trinh, sach giao khoa, viec doi moi giao duc se kho co the dong bo nham phat huy kha nang va xu the phat trien toan dien nguoi hoc sinh trong nha truong. Nhan thuc duoc dieu do, nhom bien soan bao gom mot so tac gia sach giao khoa, can bo va cac thay co giao dang truc tiep nghien cuu va giang day o truong Trung hoc pho thong da to chuc ban thao bo sach “gioi thieu giao an” day hoc cac bo mon. Ve goc do chuyen mon, day co the xem la bo tai lieu tham khao duoc hinh thanh tu chinh thuc tien day va hoc cua giao vien va hoc sinh trong cac truong Trung hoc pho thong, bam sat chuan kien thuc – ki nang va yeu cau ve thai do quy dinh trong chuong trinh va sach giao khoa cac bo mon, tuy theo muc do nhat dinh. Bo sach nay buoc dau da dua ra nhung y tuong ve doi moi phuong phap day va hoc theo huong phat huy vai tro chu the nang dong sang tao cua hoc sinh. Chinh vi the, moi cuon sach khong chi cung cap kien thuc co ban, trong tam ma con goi mo cac cach thuc, con duong khac nhau de tao dieu kien sang tao cho doi tuong dung bo sach co the tiep can va chiem linh kien thuc mot cach hieu qua. Theo do, cach trinh bay lo-gic kien thuc o moi bo mon cung co tinh chat dac thu, da dang, nham bieu dat noi dung cung nhu xay dung bai hoc mot cach hop ly. Bien hoc la vo bo. Moi thay co giao cung nhu moi hoc sinh deu co mot con duong rieng de den voi kien thuc. Trong pham vi co han, bo sach nay chi co dieu kien gioi thieu mot so cach thiet ke bai hoc, nham muc dich nang cao hieu qua day va hoc bo mon. Chuong trinh Ngu van cap Trung hoc pho thong tap trung ren luyen toan dien cac ki nang: Doc van,thuc hanh tieng Viet va lam van Cuon sach duoc trinh bay theo thu tu cac don vi kien thuc bai hoc. Cau truc cua moi bai bao gom: – Muc tieu bai hoc – Phuong tien thuc hien – Cach thuc tien hanh – Tien trinh day hoc. Noi dung cuon sach truoc het nham the hien mot cach trinh bay kien thuc dong thoi gioi thieu mot so hoat dong cua giao vien va hoc sinh trong gioi day hoc ngu van. Vi vay nguoi doc co the chia se o day nhung con duong tiep can kien thuc khac nhau, hoan toan khong co tinh chat ap dat. Tren co so nhung goi y co tinh chat thanh khao, nguoi doc co the lua chon cho minh mot con duong rieng phu hop voi yeu cau, dieu kien va doi tuong day hoc cu the. Muc luc: Khai quat van hoc Viet Nam tu Cach mang thang Tam 1945 den het the ki XX Nghi luan xa hoi va nghi luan van hoc Tuyen ngon doc lap Nguyen Ai Quoc Giua gin trong sang cua tieng Viet Nguyen Dinh Chieu, ngoi sao sang trong van nghe cua dan toc Doc them: May y nghi ve tho Doc them: Thuong tiec nha van Nguyen Hong Doc them: Dot-xtoi-ep-xki Luyen tap tom tat van ban nghi luan Tay tien Luyen tap ve giu gin su trong sang cua tieng Viet Viet Bac (trich). … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 113000028960 Khoi luong: 260.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17×24 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 232