Âm Nhạc Việt Nam Từ Góc Nhìn Văn Hóa

Sách-Tài liệu: Âm Nhạc Việt Nam Từ Góc Nhìn Văn Hóa (Tập 2) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Dương Viết Á Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Âm Nhạc Việt Nam Từ Góc Nhìn Văn Hóa (Tập 2), am nhac viet nam tu goc nhin van hoa tap 2, Dương Viết Á

sach am nhac viet nam tu goc nhin van hoa (tap 2)

ÂM NHẠC VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA (TẬP 2)

Âm Nhạc Việt Nam Từ Góc Nhìn Văn Hóa (Tập 2) Thông tin tác giả Dương Viết Á Dương Viết Á Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung Tập 2 gồm Phần III: Một vài nét văn hóa âm nhạc Việt Nam: Ý nghĩa sự ra đời ca khúc Cùng nhau đi Hồng binh Ca khúc cách mạng – cách mạng ca khúc Với cách mạng, nhạc Việt khởi sắc xuân Ca khúc về Đảng – từ thiêng liêng đến tâm linh Lời ca về Đảng Hình tượng Hồ Chủ tịch trong ca từ Chắp cánh bay xa những bài ca Hà Nội v.v…

Thông tin chi tiết Tác giả: Dương Viết Á Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075906006 Khối lượng: 260.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 264

sach quản trị bán hàng

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Quản Trị Bán Hàng Thong tin tac gia TS. Tràn Thị Thạp Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Trong quá trình phát triẻn thục té bán hàng ỏ Viẹt Nam, dẻ hoàn thiẹn lý luạn vè nghè bán hàng trong xã họi và chúc nang bán hàng của doanh nghiẹp, mon học Quản trị bán hàng duọc dua vào giảng dạy ỏ các truòng dại học tren cả nuóc. Nám bát sóm duọc nhu càu dó, Học viẹn Cong nghẹ Buu chính Viẽn thong là mọt trong nhũng don vị tien phong dua mon học này vào chuong trình dào tạo hẹ dại học ngành Quản trị kinh doanh. Cuón sách “Quản Trị Bán Hàng” là mọt bọ cong cụ khá hoàn chỉnh, bao quát toàn diẹn các kién thúc co bản của Nghè bán hàng, các kỹ thuạt quan trọng và phuong pháp kỹ nang bán hàng, cách thúc lạp ké hoạch và tỏ chúc bán hàng, cách thúc lạp ké hoạch và tỏ chúc bán hàng nhàm dạt hiẹu quả cao, cuói cùng là phuong thúc kiẻm soát và dánh giá bán hàng, Khi các sinh vien ngành. Quản trị kinh doanh và marketing duọc tiép cạn dày dủ vói kién thúc chuyen mon của cong tác bán hàng, họ sẽ nhạn thục vị trí, vai trò của nguòi quản trị bán hàng và nhan vien bán hàng trong doanh nghiẹp, hiẻu và vạn dụng tót các kỹ nang càn thiét dói vói nguòi quản trị bán hàng, cuói cùng là nhạn thúc duọc tuong lai phát triẻn của hoạt dọng quản trị bán hàng. Quản Trị Bán Hàng duọc bien soạn tren co sỏ nghien cúu, tham khảo tù nhièu nguòn tài liẹu cả trong nuóc và ngoài nuóc,nhàm cung cáp nhũng kién thúc co bản nhát vè hoạt dọng bán hàng và chúc nang quản trị bán hàng trong doanh nghiẹp. Nhàm phục vụ cho sinh vien chuyen ngành Quản trị kinh doanh và marketing, dạc biẹt là sinh vien học hẹ tín chỉ thuọc Học viẹn cong nghẹ Buu chính Viẽn thong. Mục lục: Chuong 1. Tỏng quan vè bán hàng và quản trị bán hàng I. Tỏng quan vè bán hàng II. Tỏng quan vè quản trị bán hàng Chuong 2. Kỹ thuạt và phuong pháp bán hàng I. Nghien cúu hành mua của khách hàng II. Kỹ thuạt bán hàng III. Bán hàng qua trung gian … Chuong 3. Xay dụng ké hoạch bán hàng I. Các dạng ké hoạch bán hàng II. Quy trình xay dụng ké hoạch bán hàng … Chuong 4. Tỏ chúc bán hàng I. Tỏ chúc mạng luói bán hàng II. Tỏ chúc lục luọng bán hàng … Chuong 5. Kiẻm soát bán hàng I. Kiẻm soát hoạt dọng bán hàng của doanh nghiẹp II. Giám sát và dánh giá thành tích của nhan vien bán hàng … Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: TS. Tràn Thị Thạp Nha xuat ban: Nxb Thong tin & truyen thong Nha phat hanh: NXB Thong Tin va Truyen Thong Ma San pham: 8935217100477 Khoi luong: 286.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 296