365 Chuyện Kể Loài Vật Vui Nhộn Tháng 5 – 6

Sách-Tài liệu: 365 Chuyện Kể Loài Vật Vui Nhộn Tháng 5 – 6 (Song Ngữ) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Phạm Thị Châm Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: McbooksTừ khóa chính sách: 365 Chuyện Kể Loài Vật Vui Nhộn Tháng 5 – 6 (Song Ngữ), 365 chuyen ke loai vat vui nhon thang 5 – 6 song ngu, Phạm Thị Châm

sach 365 chuyen ke loai vat vui nhon thang 5 - 6 (song ngu)

365 CHUYỆN KỂ LOÀI VẬT VUI NHỘN THÁNG 5 – 6 (SONG NGỮ)

365 Chuyện Kể Loài Vật Vui Nhộn Tháng 5 – 6 (Song Ngữ) Được tổng hợp từ những câu chuyện hài hước, nổi tiếng về các loài vật khác nhau trên thế giới, cùng với hình ảnh minh họa sinh động, 365 chuyện kể loài vật vui nhộn chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị về các loài vật trong thế giới cổ tích.

Với 365 Chuyện Kể Loài Vật Vui Nhộn, các bạn nhỏ sẽ được kết bạn với những con vật đáng yêu, vui tính.

Đặc biệt, sách được biên tập theo thể song ngữ Anh – Việt, giúp các bạn nhỏ vừa nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh vừa tìm được niềm vui trong mỗi câu chuyện.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Người dịch: Phạm Thị Châm Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Mcbooks Mã Sản phẩm: 8935246901953 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 21 cm Ngày phát hành: 08/2015 Số trang: 72

sach he thong bai tap va bai giai ke toan quan tri

HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

He Thong Bai Tap Va Bai Giai Ke Toan Quan Tri Thong tin tac gia Huynh Loi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ke toan quan tri la phan he thuoc he thong thong tin ke toan co vi tri va tac dung rat quan trong trong cong tac quan ly, dieu hanh cac to chuc, doanh nghiep, dac biet la cac to chuc doanh nghiep co quy mo lon, hoat dong da linh vuc trong pham vi rong Mac du ke toan quan tri da duoc cac to chuc doanh nghiep o nuoc ra su dung de cung cap thong tin tu rat lau nhung viec su dung nay mang tinh tu phat, xuat phat tu yeu cau noi tai va kha nang am hieu, ung dung cua cac nha chuyen mon. Cho nen, ke toan quan tri chua thuc su tro thanh mot he thong khoa hoc de lam cong cu ho tro co hieu qua cho cong tac quan ly, dieu hanh cua cac nha quan tri o cac cap do khac nhau. Trong linh vuc dao tao, mon ke toan quan tri moi chi dua vao giang day trong nhung nam gan day o mot so truong dai hoc, cao dang dao tao chuyen nganh kinh te – quan tri kinh doanh. Tuy nhien, viec dao tao con rong ve ly thuyet, chua de cap nhieu den cac bai tap tinh huong de giup cho sinh vien co dieu kien nghien cuu ung dung nham nam chac noi dung mon hoc va co the van dung trong thuc te nhung kien thuc da tiep thu. Voi mong muon gop phan ho tro cho sinh vien va cho cac doc gia co tai lieu tham khao de tim hieu, nghien cuu va thuc hanh ke toan quan tri qua cac tinh huong cu the, nha xuat ban thong ke cho xuat cuon he thong bai tap va bai giai ke toan quan tri. Noi dung cuon sach duoc bien soan theo trinh tu tuong tung voi cuon ke toan quan tri cung tac gia da duoc xuat ban. Trong tung chuong, voi cac cau hoi, bai tap ve cac tinh huong tac gia mong giup sinh vien, nguoi doc ro them nhung van de co ban va chuyen sau cua ke toan quan tri. Muc luc: Loi mo dau Phan bai tap ke toan quan tri Chuong 1: Nhung van de chung ve ke toan quan tri Chuong 2: Phan loai chi phi san xuat kinh doanh Chuong 3: Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham Chuong 4: Du toan ngan sach hoat dong hang nam Chuong 5: Phan tich bien dong chi phi Chuong 6: Phan bo chi phi bo phan phuc vu va lap bao cao bo phan Chuong 7: Danh gia trach nhiem trung tam quan ly Chuong 8: Phan tich moi quan he chi phi – khoi luong – loi nhuan Chuong 9: Dinh gia san pham Chuong 10: Thong tin thich hop quyet dinh kinh doanh Chuong 11: Thong tin thich hop quyet dinh dau tu dai han Chuong 12: Phan tich bao cao tai chinh Phan bai tap tong hop Phan dap an bai tap ke toan quan tri. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Huynh Loi Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 520.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 420