136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất

Sách-Tài liệu: 136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Milon Nandy Người dịch: Nhiều dịch giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Trí ViệtTừ khóa chính sách: 136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất, 136 best model essays – cac bai luan mau hay nhat, Milon Nandy, Nhiều dịch giả

sach 136 best model essays - cac bai luan mau hay nhat

136 BEST MODEL ESSAYS – CÁC BÀI LUẬN MẪU HAY NHẤT

136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất Thông tin tác giả Milon Nandy Milon Nandy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất: Trong các kỳ thi tiếng Anh, thí sinh thường phải viết một hay nhiều bài luận để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Đây là một phần thi thường gây khó khăn cho thí sinh vì không chỉ đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ mà còn kiểm tra kiến thức và khả năng suy luận, diễn giải vấn đề của thí sinh về một chủ đề nào đó.

Người học chỉ có thể viết thuần thục một bài luận hay một lá thư tiếng Anh khi đã trải qua một quá trình luyện tập lâu dài với những tài liệu hướng dẫn cụ thể, khoa học.

Quyển sách “136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất” này, với các bài luận thực tế trong nhiều tình huống sinh động khác nhau, sẽ cung cấp cho người học không chỉ các bài mẫu mà còn trình bày những cách thức và bí quyết để viết một bài luận hoặc một lá thư theo một chủ đề cụ thể, nhờ đó giúp học viên có thể áp dụng, điều chỉnh và viết tiếng Anh một cách tự tin hơn.

Các đề tài viết sách đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như thương mại, chính trị, xã hội, khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật, học tập, vui chơi giải trí…

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Milon Nandy Người dịch: Nhiều dịch giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Trí Việt Mã Sản phẩm: 8935086800300 Khối lượng: 240.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 256

sach huong dan thuc hanh ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham trong doanh nghiep - tai ban 01/07/2007

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP – TÁI BẢN 01/07/2007

Huong Dan Thuc Hanh Ke Toan Chi Phi San Xuat Va Tinh Gia Thanh San Pham Trong Doanh Nghiep – Tai ban 01/07/2007 Thong tin tac gia PGS.TS.Vo Van Nhi PGS.TS.Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Thuc Hanh Ke Toan Chi Phi San Xuat Va Tinh Gia Thanh San Pham Trong Doanh Nghiep: Hach toan gia thanh san pham luon la moi quan tam hang dau cua cac doanh nghiep, dong thoi no cung la moi quan tam cua cac co quan chuc nang cua Nha Nuoc thuc hien cong tac quan ly cac doanh nghiep. Gia thanh san pham voi cac chuc nang von co da tro thanh chi tieu kinh te co y nghia rat quan trong trong quan ly hieu qua va chat luong san xuat kinh doanh. Co the noi rang gia thanh san pham la tam guong phan chieu toan bo cac bien phap kinh te, to chuc, quan ly va ky thuat ma doanh nghiep da va dang thuc hien trong qua trinh san xuat kinh doanh. Hach toan gia thanh la khau phuc tap nhat trong toan bo cong tac ke toan o doanh nghiep. Hach toan gia thanh lien quan den hau het cac yeu to cua dau vao va dau ra trong qua trinh san xuat kinh doanh. Dam bao viec hach toan gia thanh chinh xac, kip thoi, phu hop voi dac diem hinh thanh va phat sinh chi phi o doanh nghiep la yeu cau co tinh xuyen suot trong qua trinh hach toan o cac doanh nghiep. Nham giup cho lanh dao cac doanh nghiep, nguoi lam cong tac ke toan, cung nhu cac sinh vien chuyen nganh kinh te co tai lieu tham khao chuyen sau ve gia thanh va hach toan gia thanh. Xin tran trong gioi thieu voi quy ban doc cuon sach nay. Ngoai ra cuon sach nay con phuc vu cho viec nghien cuu va thuc hien cac chuyen de lien quan den gia thanh o bac dai hoc va sau dai hoc. Muc luc: Loi noi dau Chuong 1: Mot so van de ly luan ve gia thanh san pham Chuong 2: To chuc ke toan chi phi san xuat tinh gia thanh san pham trong mot so nganh san xuat chu yeu. A. Nganh cong nghiep B. Nganh Nong nghiep C. Nganh xay dung Chuong 3: Mo hinh ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham khac co the ung dung tai Viet Nam A. Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham theo chi phi dinh muc B. Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham theo gia tri thuc te ket hop voi gia du toan C. Mo hinh ke toan CP san xuat va tinh gia thanh cho ke toan tai chinh va ke toan quan tri D. Mot de xuat khai ve ke toan CPSX va tinh gia thanh san pham cho ke toan tai chinh. Phu luc: Cac tinh huong ve danh gia san pham do dang va hoat dong san xuat chinh. Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS.Vo Van Nhi Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020030000861 Khoi luong: 300.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 01/2007 So trang: 232