12 Chòm Sao Và Đời Người

Sách-Tài liệu: 12 Chòm Sao Và Đời Người PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Đan Thiên Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Quỳnh MaiTừ khóa chính sách: 12 Chòm Sao Và Đời Người, 12 chom sao va doi nguoi, Đan Thiên

sach 12 chom sao va doi nguoi

12 CHÒM SAO VÀ ĐỜI NGƯỜI

12 Chòm Sao Và Đời Người Thông tin tác giả Đan Thiên Đan Thiên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 12 Chòm Sao Và Đời Người: Trong vũ trụ bao la vô cùng có rất nhiều điều con người chưa biết, nhưng chúng ta có thể thảo luận nghiên cứu về những điều chưa biết trong vũ trụ thông qua một số điều đã biết, để tìm hiểu về sự huyền bí của đời người.

Hơn hai ngàn năm trước, để biểu thị vị trí mặt trời vận hành trên hoàng đạo, nhà thiên văn học Hy Lạp cổ Hippachus đã phân dải hoàng đạo thành 12 đoạn, lấy Xuân phân là 0o tính từ điểm xuân phân, cứ cách 30o là một cung, đồng thời lấy chòm sao chủ yếu trong các cung lúc đó để gọi tên, tổng cộng là 12 chòm sao, lần lựơt là chòm sao Bạch dương, chòm sao Kim ngưu, chòm sao Song tử, chòm sao Cự giải, chòm sao Sư tử, chòm sao Xử nử, chòm sao Thiên xứng, chòm sao Bò cạp, chòm sao Xạ thủ, chòm sao Ma kiệt, chòm sao Thủy bình, và chòm sao Song ngư, còn gọi là 12 cung hoàng đạo.

Những trẻ ra đời khi trái đất quay tới mỗi một chòm sao, lớn lên thường có một đặc trưng tương đồng nào đó, bao gồm đặc trưng hành vi, đặc trưng tính cách…

xâu chuỗi những liên tưởng này lại, thì đã nhân cách hoá các chòm sao, hàm ẩn và dự báo vận trình của đời người.

Từ đó biến hoá ra cách tính vận mệnh, lưu truyền đến ngày nay, lấy 12 chòm sao này làm đại biểu, tính toán và biểu hiện vận mệnh của đời người.

Tuy nhiên, một số người coi đây là thuật chiêm tinh, là mê tín.

Các bạn trẻ không nên giữ thái độ phủ định đối với cách tính vận mệnh trong sách này.

Sự huyền bí của vũ trụ là ở chỗ nó chứa đựng tính khả thi của hàng tỉ điều chưa biết, cách tính vận mệnh chòm sao mà tác giả giới thiệu ở đây chỉ là một phương pháp thống kê học trình tự phức tạp mà thôi.

Dựa vào quan hệ chuyện vận giữa cá tinh thể, dùng chòm sao để biểu thị cuộc đời của một con người cũng không toàn diện, bởi vì sự bồi dưỡng hậu thiên của một người cũng rất quan trọng.

Thông qua quyển sách này, sau khi các bạn biết rõ về một mặt của đời mình, sửa đổi một số khuyết điểm bất lợi đối với mình, từ đó bồi dưỡng tính cách tốt, vận trình của đời người cũng sẽ có sự thay đổi.

Quyển sách này phân tích và giới thiệu về vận thế và tương lai của đời người ứng với các chòm sao khác nhau, các bạn không nên coi như thần minh, là định luận nhân sinh bất biến.

Thực ra, quyển sách này chỉ là lấy chòm sao đối ứng khách quan với con người làm căn cứ để phân tích tính cách và vận trình của một con người.

Bạn phải biết vận dụng phương pháp thống kê học một cách chính xác, tuy nhiên, kết quả tính ra đôi khi cũng sẽ có hiện tượng không chính xác; vả lại, mọi sự vật đều luôn phát triển biến hoá tường giờ từng phút, cho nên nội dung quyển sách này không thể miêu tả chân thực cụ thể về cuộc đời của mỗi một người.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Đan Thiên Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Quỳnh Mai Khối lượng: 320.00 gam Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 01/2008 Số trang: 368

sach quy dinh moi doi voi cac cap hoc trong he thong giao duc quoc dan

QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI CÁC CẤP HỌC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quy Dinh Moi Doi Voi Cac Cap Hoc Trong He Thong Giao Duc Quoc Dan Trong giai doan hien nay, van de doi moi giao duc, nang cao chat luong, hieu qua giao duc dao tao dang la tam diem cua su quan tam cua toan xa hoi. De thuc hien tot nhiem vu nay, trong thoi gian qua Bo Giao Duc va Dao tao da ban hanh mot loat cac van ban moi lien quan den cong tac quan ly giao duc cac cap hoc trong he thong giao duc quoc dan nhu tuyen sinh, danh gia xep loai hoc sinh, xet cong nhan tot nghiep, thi tot nghiep va cap van bang chung chi trong he thong giao duc quoc dan… Voi mong muon tao dieu kien thuan tien cho cac thay, co giao thuc hien tot chuc nang nhiem vu duoc giao, dong thoi giup cho cac bac phu huynh va cac em hoc sinh tim hieu can ke hon ve cac quy dinh lien quan den viec hoc tap, thi cu va danh gia xep loai hoc sinh. Cuon sach duoc chia lam nam phan: Phan thu nhat: Cac quy dinh ve giao duc mam non. Phan thu hai: Cac quy dinh ve giao duc pho thong. Phan thu ba: Cac quy dinh ve giao duc trung cap chuyen nghiep. Phan thu tu: Cac quy dinh ve giao duc dai hoc. Phan thu nam: Cac quy dinh chung doi voi cac cap hoc. Muc luc: Loi noi dau I. Cac quy dinh ve giao duc mam non Quyet dinh so 149/2006/QD – TTg ngay 23-06-2006 phe duyet de an “Phat trien qiao duc mam non giai doan 2006 – 2015” Quyet dinh so 31/2008/QD – BGDDT ngay 26/10/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy dinh dieu kien toi thieu cho cac lop mam non, lop mau giao va nhom tre doc lap co nhieu kho khan o nhung noi khong du dieu kien thanh lap truong mam non. Quyet dinh so 62/2007/QD – BGDDT ngay 26/10/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy dinh ve noi dung va hinh thuc tuyen dung giao vien trong cac co so giao duc mam non, co so giao duc pho thong cong lap va Trung tam giao duc thuong xuyen. Thong tu lien tich so 71/2007/TTLT – BGDDT – BNV ngay 28/11/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao, Bo Noi vu huong dan dinh muc bien che su nghiep trong cac co so giao duc mam non cong lap Quyet dinh so 02/2008/QD – BGDDT ngay 22/01/2008 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy dinh ve chuan nghe nghiep giao vien mam non. II. Cac quy dinh ve giao duc pho thong Nghi dinh ve 88/2001/ND – CP ngay 22-11-2001 cua Chinh phu ve thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so Quyet dinh so 62/2005/QD – TTg ngay 24/03/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve chinh sach ho tro thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so Thong tu lien tich so 22/2005/TTLT – BLDTBXH – BTC – BGDDT ngay 10/08/2005 cua Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi – Bo Tai chinh – Bo Giao duc va Dao tao huong dan thuc hien Quyet dinh so 62/2005/QD – TTg ngay 24/03/2005 ve chinh sach ho tro thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so. … III. Cac quy dinh ve giao duc trung cap chuyen nghiep Nghi dinh ve 134/2006/ND – CP ngay 14/11/2006 cua Chinh phu quy dinh che do cu tuyen vao cac co so giao duc trinh do dai hoc, cao dang, trung cap thuoc he thong giao duc quoc dan. Quyet dinh so 06/2006/QD – BGDDT ngay 17/03/2006 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy che tuyen sinh trung cap chuyen nghiep. Quyet dinh so 40/2007/QD – BGDDT ngay 01/08/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep he chinh quy. … IV. Cac quy dinh ve giao duc dai hoc Quyet dinh so 05/2008/QD – BGDDT ngay 05/02/2008 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy Quyet dinh so 36/2007/QD – BGDDT ngay 28/06/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy che dao tao dai hoc, cao dang hinh thuc vua lam vua hoc. Quyet dinh so 43/2007/QD – BGDDT ngay 15/08/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ve viec ban hanh Quy che dao tao dai hoc, cao dang he chinh quy theo he thong tin chi … V. Quy dinh chung doi voi cac cap hoc Quyet dinh so 07/2008/QD – TTg ngay 10/01/2008 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010. Quyet dinh so 33/2007/QD – BGDDT ngay 20/06/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy che van bang, chung chi cua he thong giao duc quoc dan Quyet dinh so 77/2007/QD – BGDDT ngay 20/12/2007 cua Bo Giao duc va Dao tao ban hanh Quy dinh ve trinh tu, thu tuc cong nhan van bang cua nguoi Viet Nam do co so giao duc nuoc ngoai cap. … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1140.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 544