12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái

Sách-Tài liệu: 12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Dương Tư Trác Người dịch: Thu Trần Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Minh LongTừ khóa chính sách: 12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái, 12 bi quyet tro thanh cha me thong thai, Dương Tư Trác, Thu Trần

sach 12 bi quyet tro thanh cha me thong thai

12 BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH CHA MẸ THÔNG THÁI

12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái Thông tin tác giả Dương Tư Trác Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nuôi dạy con luôn là việc vừa mừng vừa lo.

Bạn đang lo lắng nhiều hơn hay vui mừng nhiều hơn? Con bạn đang thoải mái hay bị gò ép dưới sự giáo dục của bạn? Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với sự giúp đỡ của cuốn sách này! *** Nhận xét: “Tôi cảm thấy nuôi dạy con nhẹ nhàng hơn nhờ đọc cuốn sách này.” (Độc giả Minh Lâm) “Nếu thông thái hơn tốt cho con tôi hơn, khó thế nào tôi cũng sẽ cố gắng.

Dù sao cuốn sách này cũng chỉ dẫn cho tôi 12 bí quyết rồi.” (Độc giả Hà Linh)Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Dương Tư Trác Người dịch: Thu Trần Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Minh Long Mã Sản phẩm: 8936067592955 Khối lượng: 198.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2014 Số trang: 164

sach cac cau hoi dap thuong gap ve bo luat dan su moi ( co hieu luc 01/01/2006 ) - tai ban 03/07/2007

CÁC CÂU HỎI ĐÁP THƯỜNG GẶP VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI ( CÓ HIỆU LỰC 01/01/2006 ) – TÁI BẢN 03/07/2007

Cac Cau Hoi Dap Thuong Gap Ve Bo Luat dan Su Moi ( Co Hieu Luc 01/01/2006 ) – Tai ban 03/07/2007 Thong tin tac gia LS Le Thanh Chau LS Le Thanh Chau Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia LS.Nguyen Thi Viet Ha LS.Nguyen Thi Viet Ha Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cac Cau Hoi Dap Thuong Gap Ve Bo Luat dan Su Moi ( Co Hieu Luc 01/01/2006 ): Trong su nghiep xay dung va doi moi dat nuoc, viec xay dung hoan thien he thong phap luat co vai tro va tam quan trong dac biet. Bo luat dan su 1995 da phat huy tac dung tich cuc trong viec dieu chinh cac quan he phap luat dan su. Tuy nhien qua thuc thuc tien bo luat dan su 1995 da boc lo nhieu han che, bat chap. Chinh vi vay ngay 14/6 Quoc hoi da thong qua bo luat dan su 2005, co hieu luc tu ngay 1/1/2006 de khac phuc cac han chem bat cap. Chinh vi vay ngay 14/6/2005, Quoc hoi da thong qua bo luat dan su 2005, co hieu luc tu ngay 1/1/2006 de khac phuc cac han che, bat cap tren dong thoi dap ung hon nua, nhu cau dieu chinh, cua cac quan he phap luat dan su. Muc Luc: Chuong 1: Nhung quy dinh chung Chuong 2: Tai san va quyen so huu Phan 3: Nghia vu dan su va hop dong dan su Phan 4: Thua ke Chuong 5: Quy dinh ve quyen so huu tri tue va chuyen giao cong nghe. BO LUAT DAN SU: Phan 1: Nhung quy dinh chung Chuong 1: Nhiem vu va hieu luc cua bo luat dan su Chuong 2: Nhung nguyen tac co ban Chuong 3: Ca nhan Chuong 4: Phap luat Chuong 5: Ho gia dinh, to hop tac Chuong 6: Giao dich nhan su Chuong 7: Dai dien Chuong 8: Thoi han Chuong 9: Thoi hieu. Phan 2: Tai san va quyen so huu Chuong 10: Nhung quy dinh chung Chuong 11: Cac loai tai san Chuong 12 Noi dung quyen so huu Chuong 13 Cac hinh thuc so huu Chuong 14: Xac lap, cham dut quyen so huu Chuong 15: Bao ve quyen so huu Chuong 16: Nhung quy dinh khac ve quyen so huu. Phan 3: Nghia vu dan su va hop dong dan su Chuong 17: Nhung quy dinh chung Chuong 18: Hop dong dan su thong dung Chuong 19: Thuc hien cong viec khong co uy quyen Chuong 20: Nghia vu hoan tra do chiem huu, su dung tai san, duoc loi ve tai sankhong co can cu phap luat Chuong 21: Trach nhiem boi thuong thiet hai ngoai hop dong. Phan 4: Thua ke Chuong 22: Nhung quy dinh chung Chuong 23: Thua ke theo di chuc Chuong 24: Thua ke theo phap luat Chuong 25: Thanh toan va phan chia di san. Phan 5: Quy dinh ve chuyen quyen su dung dat Chuong 26: Nhung quy dinh chung Chuong 27: Hop dong chueyn doi quyen su dung dat Chuong 28: Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat Chuong 29: Hop dong thue, thue lai quyen su dung dat Chuong 30: Hop dong thue chap quyen su dung dat Chuong 31: Hop dong tang cho quyen su dung dat Chuong 32: Hop dong gop von bang gia tri quyen su dung dat Chuong 33: Thua ke quyen su dung dat. Phan 6: Quyen so huu tri tue va chuyen giao cong nghe Chuong 34: Quyen tac gia va quyen lien quan Chuong 35: Quyen so huu cong nghiep va quyen doi voi giong cay trong Chuong 36: Chuyen giao cong nghe. Phan 7: Quan he dan su co yeu to nuoc ngoai. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: LS Le Thanh Chau , LS.Nguyen Thi Viet Ha Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 400.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 340