101 Bài Văn Hay Lớp 8

Sách-Tài liệu: 101 Bài Văn Hay Lớp 8 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh LongTừ khóa chính sách: 101 Bài Văn Hay Lớp 8, 101 bai van hay lop 8, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương

sach 101 bai van hay lop 8

101 BÀI VĂN HAY LỚP 8

101 Bài Văn Hay Lớp 8 Thông tin tác giả Nguyễn Thanh Lâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Tú Phương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục Phần 1: Phương pháp làm văn lớp 8 A.

Tóm tắt văn bản tự sự B.

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh C.

Luận điểm trong bài văn nghị luận D.

Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận E.

Đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận Phần 2: 101 bài văn hay A.

Văn tự sự B.

Văn thuyết minh Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm , Nguyễn Tú Phương Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh Long Mã Sản phẩm: 8936067596779 Khối lượng: 352.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 10/2016 Số trang: 248

sach quan tri chien luoc trong nen kinh te toan cau

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Quan Tri Chien Luoc Trong Nen Kinh Te Toan Cau Thong tin tac gia Pham Thi Thu Phuong Pham Thi Thu Phuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Quan Tri Chien Luoc Trong Nen Kinh Te Toan Cau: Thap nien dau cua the ky 21 dang di vao nhung nam cuoi cung, kinh te xa hoi the gioi va Viet Nam deu phat trien rat nhanh, thay doi ca luong lan chat; trong do, su tien bo lien tuc cua khoa hoc – ky thuat mang lai cho con nguoi rat nhieu tien ich, ho tro su phat trien the luc va tri luc. Ben canh, ngay nay con nguoi luon phai doi pho voi nhieu van de moi pha sinh hoac moi phat hien, nhung van de do chinh con nguoi gay ra truc tiep, lien quan den moi truong song cua minh, lien quan den trach nhiem xa hoi va dao duc kinh doanh. Trong tien trinh hoi nhap kinh te khu vuc va the gioi, cac to chuc va cac doanh nghiep cua nuoc ta dang dung truoc nhieu co hoi lan nguy co trong moi truong kinh te xa hoi mang tinh toan cau, tat ca deu co tinh thach thuc. Cac to chuc muon nam bat co hoi hoac ngan chan hay han che nguy co doi hoi phai co cac nguon luc co kha nang canh tranh manh, trong do tri luc dong vai tro cuc ky quan trong trong xa hoi tri thuc hay xa hoi thong tin cua the ky 21. Lam the nao de to chuc ton tai va phat trien on dinh lau dai? Lam the nao xay dung duoc cac loi the canh tranh? Lam the nao phat huy duoc cac nguon luc hien co hoac tiem tang? Lam the nao khang dinh duoc ban than tung doanh nghiep, tung to chuc voi the gioi chung quanh? Lam the nao de kinh te, giao duc, v.v… cua Viet Nam hoi nhap nhanh chong voi the gioi? v.v… Do la nhung cau hoi ma cac nha quan tri trong cac to chuc cua nuoc ta bat buoc phai co nhung cau tra loi thoa dang neu muon vuon len phia truoc. Muon lam tot viec nay, dieu quan trong nhat doi voi tung nguoi co trach nhiem trong moi to chuc la luon phai nang cao khong ngung tri luc cua minh, ca tri luc ve chuyen mon lan tri luc ve dao duc, nang cao lien tuc cac ky nang hoat dong nghe nghiep. Cuon sach “Quan tri chien luoc trong nen kinh te toan cau” la mot cong trinh nghien cuu khoa hoc nghiem tuc, cung cap nhieu thong tin co gia tri, trinh bay co he thong va de hieu. Qua noi dung cuon sach, nguoi doc co the hinh dung ro nhung cong viec ma nha quan tri chien luoc cua cac doanh nghiep co dinh huong kinh doanh lau dai can thuc hien nham xay dung duoc cac loi the canh tranh on dinh trong qua trinh phat trien; dong thoi, qua co so ly luan, cac nha quan tri co the nhan dien ro cac chien luoc canh tranh cua cac doi thu dang hoat dong tren thi truong trong va ngoai nuoc de co bien phap doi pho huu hieu. Muc luc: Phan mo dau: Khai quat ve quan tri chien luoc Phan 1: Phan tich moi truong Chuong 1: Phan tich cac co hoi va nguy co cua moi truong ben ngoai Chuong 2: Phan tich diem manh va diem yeu cua moi truong noi bo Chuong 3: Quan ly thong tin moi truong kinh doanh Phan 2: Hinh thanh chien luoc Chuong 4: Tien trinh lua chon chien luoc kinh doanh Chuong 5: Xay dung cac dinh huong chung cua to chuc Chuong 6: Cac chien luoc kinh doanh co ban Chuong 7: Chien luoc canh tranh o thi truong nuoc ngoai Chuong 8: Chien luoc kinh doanh trong nen kinh te Internet Phan 3: Thuc hien va kiem tra chien luoc Chuong 9: To chuc thuc hien chien luoc kinh doanh Chuong 10: Kiem tra mang tinh chien luoc Ket luan chung Ve tac gia Danh muc tai lieu tham khao. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Thi Thu Phuong Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048960455 Khoi luong: 720.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2007 So trang: 578