100 Câu Hỏi Và Đáp Về Kỹ Thuật Cà Phê

Sách-Tài liệu: 100 Câu Hỏi và Đáp Về Kỹ Thuật Cà Phê PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phan Quốc Sủng Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông NghiệpTừ khóa chính sách: 100 Câu Hỏi và Đáp Về Kỹ Thuật Cà Phê, 100 cau hoi va dap ve ky thuat ca phe, Phan Quốc Sủng

sach 100 cau hoi va dap ve ky thuat ca phe

100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ KỸ THUẬT CÀ PHÊ

100 Câu Hỏi và Đáp Về Kỹ Thuật Cà Phê Thông tin tác giả Phan Quốc Sủng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung bao gồm: Phần thứ nhất: Giống, đặc điểm thực vật và yêu cầu sinh thái của cây cà phê Phần thứ hai: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê Phần thứ ba: Sâu bệnh của cây cà phê Phần thứ tư: Thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê Phần thứ năm: Sản xuất cà phê bền vững và chất lượng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phan Quốc Sủng Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông Nghiệp Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 06/2009 Số trang: 104

sach nhung dieu can biet ve phap luat danh cho hieu truong trong quan ly nha truong

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHÁP LUẬT DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Nhung Dieu Can Biet Ve Phap Luat Danh Cho Hieu Truong Trong Quan Ly Nha Truong Nhung Dieu Can Biet Ve Phap Luat Danh Cho Hieu Truong Trong Quan Ly Nha Truong Phat trien manh va nang cao chat luong doi ngu can bo quan ly nha truong la mot trong cac khau then chot de doi moi can ban, toan dien nen giao duc Viet Nam. Trong doi ngu can bo quan ly nha truong, Hieu truong co vai tro, vi tri dac biet quan trong. La nguoi dung dau trong don vi nha truong. Hieu truong phai co mot trinh do chuyen mon nhat dinh, dong thoi khong the thieu cac kien thuc co ban ve quan ly noi chung va quan ly nha truong noi rieng Nham gop phan vao viec tuyen truyen, pho bien duong loi, chinh sach, phap luat cua Dang va nha nuoc ve giao duc va dao tao noi chung, hoat dong cua Hieu truong nha truong noi rieng, Nha xuat ban Lao dong xuat ban cuon sach: “Nhung Dieu Can Biet Ve Phap Luat Danh Cho Hieu Truong Trong Quan Ly Nha Truong” Noi dung cuon sach gom cac phan nhu sau: Phan thu nhat: Quy dinh chung danh cho hieu truong Phan thu hai: Quy dinh moi ve tuyen sinh, dao tao, day them, hoc them Phan thu ba: Quy dinh moi ve thi hoc sinh gioi, thi tot nghiep, danh gia, xep loai hoc sinh, van bang, chung chi Phan thu tu: Quy dinh moi ve Dieu le, quy che to chuc va hoat dong cua truong hoc Phan thu nam: Quy dinh moi ve tieu chuan danh gia, kiem dinh chat luong giao duc va nha truong Phan thu sau: Quy dinh moi ve chuan Hieu truong va Hoi dong hieu truong Phan thu bay: Quy dinh moi ve Thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao, tiep cong dan, khen truong, xu ly ky luat, xu phat trong linh vuc giao duc Cuon sach chac chan se la cam nang huu ich cho ban doc, dac biet doi voi ban doc la nhung nguoi giu vai tro, vi tri trong yeu trong cong tac Dang, Cong doan, Doan Thanh nien, Hoi Phu nu trong cac nha truong o nuoc ta. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206507386 Khoi luong: 836.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 2012 So trang: 512